ÇáãÓÇÚÏ ÇáÔÎÕí ÇáÑÞãí

ãÔÇåÏÉ ÇáäÓÎÉ ßÇãáÉ : zip code Codes postcode GermanyÝæÒì ÇáÔæÑÈÌì
10-27-2012, 05:36 AM
(http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Saxony) zip code Codes postcode Germany
1 Saxony (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Saxony)
1.1 01000-01999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#01000-01999)
1.2 02000-02999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#02000-02999)
1.3 04000-04999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#04000-04999)
1.4 07000-07999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#07000-07999)
1.5 08000-08999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#08000-08999)
1.6 09000-09999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#09000-09999)
2 Saxony-Anhalt (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Saxony-Anhalt)
2.1 03000-03999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#03000-03999)
2.2 06000-06999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#06000-06999)
2.3 29400-29499 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#29400-29499)
2.4 38000-38999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#38000-38999)
2.5 39000-39999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#39000-39999)
3 Berlin (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Berlin)
3.1 10115 - 14199 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#10115_-_14199)
4 Brandenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Brandenburg)
4.1 01000-01999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#01000-01999_2)
4.2 03000-03999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#03000-03999_2)
4.3 04000-04999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#04000-04999_2)
4.4 14000-14999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#14000-14999)
4.5 15000-15999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#15000-15999)
4.6 16000-16999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#16000-16999)
4.7 17000-17999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#17000-17999)
4.8 19000-19999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#19000-19999)
5 Mecklenburg-Western Pomerania (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Mecklenburg-Western_Pomerania)
5.1 17000-17999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#17000-17999_2)
5.2 18000-18999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#18000-18999)
5.3 19000-19999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#19000-19999_2)
5.4 23000-23999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#23000-23999)
5.5 24000-24999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#24000-24999)
5.6 25000-25999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#25000-25999)
6 Hamburg (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Hamburg)
6.1 20000-20999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#20000-20999)
6.2 21000-21999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#21000-21999)
6.3 22000-22999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#22000-22999)
6.4 27000-27999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#27000-27999)
7 Schleswig-Holstein (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Schleswig-Holstein)
7.1 21000-21999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#21000-21999_2)
7.2 23000-23999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#23000-23999_2)
7.3 24000-24999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#24000-24999_2)
7.4 25000-25999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#25000-25999_2)
8 Bremen (state) (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Bremen_.28state.29 )
8.1 27000-27999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#27000-27999_2)
8.2 28000-28999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#28000-28999)
9 Lower Saxony (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Lower_Saxony)
9.1 05000-05999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#05000-05999)
9.2 19273 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#19273)
9.3 21000-21999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#21000-21999_3)
9.4 26000-26999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#26000-26999)
9.5 27000-27999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#27000-27999_3)
9.6 28000-28999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#28000-28999_2)
9.7 29000-29999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#29000-29999)
9.8 30000-30999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#30000-30999)
9.9 31000-31999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#31000-31999)
9.10 37000-37999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#37000-37999)
9.11 38000-38999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#38000-38999_2)
9.12 49000-49999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#49000-49999)
10 Thuringia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Thuringia)
10.1 04000-04999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#04000-04999_3)
10.2 06000-06999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#06000-06999_2)
10.3 07000-07999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#07000-07999_2)
10.4 36000-36999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#36000-36999)
10.5 37000-37999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#37000-37999_2)
10.6 96000-96999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#96000-96999)
10.7 98000-98999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#98000-98999)
10.8 99000-99999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#99000-99999)
11 North Rhine-Westphalia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#North_Rhine-Westphalia)
11.1 32000-32999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#32000-32999)
11.2 33000-33999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#33000-33999)
11.3 40000-40999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#40000-40999)
11.4 41000-41999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#41000-41999)
11.5 42000-42999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#42000-42999)
11.6 44000-44999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#44000-44999)
11.7 45000-45999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#45000-45999)
11.8 46000-46999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#46000-46999)
11.9 47000-47999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#47000-47999)
11.10 48000-48999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#48000-48999)
11.11 49000-49999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#49000-49999_2)
11.12 50000-50999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#50000-50999)
11.13 51000-51999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#51000-51999)
11.14 52000-52999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#52000-52999)
11.15 53000-53999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#53000-53999)
11.16 55000-55999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#55000-55999)
11.17 57000-57999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#57000-57999)
11.18 58000-58999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#58000-58999)
11.19 59000-59999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#59000-59999)
12 Rhineland-Palatinate (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Rhineland-Palatinate)
12.1 53000-53999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#53000-53999_2)
12.2 54000-54999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#54000-54999)
12.3 55000-55999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#55000-55999_2)
12.4 56000-56999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#56000-56999)
12.5 57000-57999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#57000-57999_2)
12.6 65000-65999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#65000-65999)
12.7 66000-66999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#66000-66999)
12.8 67000-67999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#67000-67999)
12.9 76000-76999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#76000-76999)
13 Hesse (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Hesse)
13.1 34000-34999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#34000-34999)
13.2 35000-35999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#35000-35999)
13.3 36000-36999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#36000-36999_2)
13.4 37000-37999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#37000-37999_3)
13.5 60000-60999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#60000-60999)
13.6 61000-61999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#61000-61999)
13.7 63000-63999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#63000-63999)
13.8 64000-64999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#64000-64999)
13.9 65000-65999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#65000-65999_2)
13.10 68000-68999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#68000-68999)
13.11 69000-69999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#69000-69999)
14 Saarland (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Saarland)
14.1 66000-66999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#66000-66999_2)
14.2 67000-67999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#67000-67999_2)
15 Baden-Württemberg (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Baden-W.C3.BCrttemberg)
15.1 68000-68999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#68000-68999_2)
15.2 69000-69999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#69000-69999_2)
15.3 70000-70999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#70000-70999)
15.4 71000-71999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#71000-71999)
15.5 72000-72999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#72000-72999)
15.6 73000-73999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#73000-73999)
15.7 74000-74999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#74000-74999)
15.8 75000-75999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#75000-75999)
15.9 76000-76999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#76000-76999_2)
15.10 77000-77999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#77000-77999)
15.11 78000-78999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#78000-78999)
15.12 79000-79999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#79000-79999)
15.13 88000-88999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#88000-88999)
15.14 89000-89999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#89000-89999)
15.15 97000-97999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#97000-97999)
15.16 99000-99999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#99000-99999_2)
16 Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Bavaria)
16.1 63000-63999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#63000-63999_2)
16.2 80000-80999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#80000-80999)
16.3 81000-81999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#81000-81999)
16.4 82000-82999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#82000-82999)
16.5 83000-83999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#83000-83999)
16.6 84000-84999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#84000-84999)
16.7 85000-85999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#85000-85999)
16.8 86000-86999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#86000-86999)
16.9 87000-87999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#87000-87999)
16.10 88000-88999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#88000-88999_2)
16.11 89000-89999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#89000-89999_2)
16.12 90000-90999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#90000-90999)
16.13 91000-91999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#91000-91999)
16.14 92000-92999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#92000-92999)
16.15 93000-93999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#93000-93999)
16.16 94000-94999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#94000-94999)
16.17 95000-95999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#95000-95999)
16.18 96000-96999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#96000-96999_2)
16.19 97000-97999 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#97000-97999_2)
17 Old postal codes (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Old_postal_codes)
17.1 West (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#West)
17.1.1 Berlin (West) (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Berlin_.28West.29)
17.1.2 Schleswig-Holstein (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Schleswig-Holstein_2)
17.1.3 Hamburg (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Hamburg_2)
17.1.4 Bremen (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Bremen)
17.1.5 Lower Saxony (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Lower_Saxony_2)
17.1.6 North Rhine-Westphalia (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#North_Rhine-Westphalia_2)
17.1.7 Rhineland-Palatinate (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Rhineland-Palatinate_2)
17.1.8 Saarland (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Saarland_2)
17.1.9 Hesse (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Hesse_2)
17.1.10 Baden-Württemberg (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Baden-W.C3.BCrttemberg_2)
17.1.11 Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#Bavaria_2)
17.2 East (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#East)
18 See also (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#See_also)
19 External links (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_postal_codes_in_Germany#External_links)
Saxony
01000-01999
01067-01328 Dresden (http://en.wikipedia.org/wiki/Dresden)
01445 - Radebeul (http://en.wikipedia.org/wiki/Radebeul)
01454 - Radeberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Radeberg)
01465 - Dresden
01468-01471 - Radeburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Radeburg)
01558 - Großenhain (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fenhain)
01609 - Gröditz (http://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6ditz)
01616 - Strehla (http://en.wikipedia.org/wiki/Strehla)
01621–01623 - Lommatzsch (http://en.wikipedia.org/wiki/Lommatzsch)
01631-01640 - Coswig (http://en.wikipedia.org/wiki/Coswig,_Saxony)
01662,01665 - Meißen (http://en.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%9Fen)
01683 - Nossen (http://en.wikipedia.org/wiki/Nossen)
01705 - Freital (http://en.wikipedia.org/wiki/Freital)
01723 - Wilsdruff (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilsdruff)
01731 - Kreischa (http://en.wikipedia.org/wiki/Kreischa)
01734 - Rabenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Rabenau,_Saxony)
01737 - Tharandt (http://en.wikipedia.org/wiki/Tharandt)
01744 - Dippoldiswalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Dippoldiswalde)
01768 - Glashütte (http://en.wikipedia.org/wiki/Glash%C3%BCtte)
01773 - Altenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Altenberg,_Germany)
01796 - Pirna (http://en.wikipedia.org/wiki/Pirna)
01801-01809 - Heidenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Heidenau)
01809 - Dohna (http://en.wikipedia.org/wiki/Dohna)
01812-01814 - Bad Schandau (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Schandau)
01816, 01819, 01825 - Bad Gottleuba-Berggießhübel (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Gottleuba-Berggie%C3%9Fh%C3%BCbel)
01824 - Königstein (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigstein,_Saxony)
01825 - Liebstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Liebstadt)
01829 - Stadt Wehlen (http://en.wikipedia.org/wiki/Stadt_Wehlen)
01833 - Stolpen (http://en.wikipedia.org/wiki/Stolpen)
01841–01844 - Neustadt in Sachsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_in_Sachsen)
01848 - Hohnstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohnstein)
01851–01855 Sebnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Sebnitz)
01857,01589,01591,01594 - Riesa (http://en.wikipedia.org/wiki/Riesa)
01877 - Bischofswerda (http://en.wikipedia.org/wiki/Bischofswerda)
01896 - Pulsnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Pulsnitz)
01900 - Großröhrsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fr%C3%B6hrsdorf)
01917 - Kamenz (http://en.wikipedia.org/wiki/Kamenz)
01920 - Elstra (http://en.wikipedia.org/wiki/Elstra)
01936 - Königsbrück (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsbr%C3%BCck)
02000-02999
02625 - Bautzen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bautzen)
02627 - Weißenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fenberg)
02681 - Schirgiswalde-Kirschau (http://en.wikipedia.org/wiki/Schirgiswalde-Kirschau), Wilthen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilthen)
02708 - Löbau (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6bau)
02742 - Neusalza-Spremberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neusalza-Spremberg)
02747 - Herrnhut (http://en.wikipedia.org/wiki/Herrnhut)
02727,02730 - Ebersbach-Neugersdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Ebersbach-Neugersdorf)
02748 - Bernstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernstadt_auf_dem_Eigen)
02763 - Zittau (http://en.wikipedia.org/wiki/Zittau)
02782 - Seifhennersdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Seifhennersdorf)
02788 - Zittau
02826-02829 - Görlitz (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rlitz)
02894 - Reichenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichenbach_(Oberlausitz))
02899 - Ostritz (http://en.wikipedia.org/wiki/Ostritz)
02906 - Niesky (http://en.wikipedia.org/wiki/Niesky)
02929 - Rothenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rothenburg,_Oberlausitz)
02943 - Weißwasser (http://en.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fwasser)
02953 - Bad Muskau (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Muskau)
02977 - Hoyerswerda (http://en.wikipedia.org/wiki/Hoyerswerda)
02991 - Lauta (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauta)
02994 - Bernsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernsdorf,_Bautzen)
02997 - Wittichenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittichenau)
04000-04999
04103-04358 - Leipzig (http://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig)
04416 - Markkleeberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Markkleeberg)
04420 - Markranstädt (http://en.wikipedia.org/wiki/Markranst%C3%A4dt)
04425 - Taucha (http://en.wikipedia.org/wiki/Taucha)
04435 - Schkeuditz (http://en.wikipedia.org/wiki/Schkeuditz)
04442 - Zwenkau (http://en.wikipedia.org/wiki/Zwenkau)
04746 - Hartha (http://en.wikipedia.org/wiki/Hartha)
04509 - Delitzsch (http://en.wikipedia.org/wiki/Delitzsch)
04523 - Pegau (http://en.wikipedia.org/wiki/Pegau)
04539 - Groitzsch (http://en.wikipedia.org/wiki/Groitzsch)
04552 - Borna (http://en.wikipedia.org/wiki/Borna,_Leipzig)
04564 - Böhlen (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6hlen)
04567 - Kitzscher (http://en.wikipedia.org/wiki/Kitzscher)
04571 - Rötha (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6tha)
04643 - Geithain (http://en.wikipedia.org/wiki/Geithain)
04651 - Bad Lausick (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Lausick)
04654 - Frohburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Frohburg)
04655 - Kohren-Sahlis (http://en.wikipedia.org/wiki/Kohren-Sahlis)
04565 - Regis-Breitingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Regis-Breitingen)
04668 - Grimma (http://en.wikipedia.org/wiki/Grimma)
04680 - Colditz (http://en.wikipedia.org/wiki/Colditz)
04683 - Naunhof (http://en.wikipedia.org/wiki/Naunhof)
04687 - Trebsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Trebsen)
04703 - Leisnig (http://en.wikipedia.org/wiki/Leisnig)
04720 - Döbeln (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6beln)
04736 - Waldheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldheim,_Saxony)
04741 - Roßwein (http://en.wikipedia.org/wiki/Ro%C3%9Fwein)
04758 - Oschatz (http://en.wikipedia.org/wiki/Oschatz)
04769 - Mügeln (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCgeln)
04774 - Dahlen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dahlen,_Saxony)
04808 - Wurzen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wurzen)
04821 - Brandis (http://en.wikipedia.org/wiki/Brandis,_Germany)
04838 - Eilenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Eilenburg)
04849 - Bad Düben (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_D%C3%BCben)
04860 - Torgau (http://en.wikipedia.org/wiki/Torgau)
04874 - Belgern (http://en.wikipedia.org/wiki/Belgern)
04880 - Dommitzsch (http://en.wikipedia.org/wiki/Dommitzsch)
04889 - Schildau (http://en.wikipedia.org/wiki/Schildau)
07000-07999
07985 - Elsterberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Elsterberg)
07919 - Mühltroff (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChltroff)
07952 - Pausa (http://en.wikipedia.org/wiki/Pausa,_Saxony)
08000-08999
08056-08066 - Zwickau (http://en.wikipedia.org/wiki/Zwickau)
08107 - Kirchberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchberg,_Saxony)
08112 - Wilkau-Haßlau (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilkau-Ha%C3%9Flau)
08118 - Hartenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Hartenstein,_Saxony)
08134 - Wildenfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Wildenfels)
08209 - Auerbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Auerbach_(Vogtland))
08223 - Falkenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Falkenstein,_Saxony)
08228 - Rodewisch (http://en.wikipedia.org/wiki/Rodewisch)
08233 - Treuen (http://en.wikipedia.org/wiki/Treuen)
08248 - Klingenthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Klingenthal)
08258 - Markneukirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Markneukirchen)
08261 - Schöneck (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6neck,_Saxony)
08280 - Aue (http://en.wikipedia.org/wiki/Aue)
08289 - Schneeberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Schneeberg,_Saxony)
08294 - Lößnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6%C3%9Fnitz)
08297 - Zwönitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Zw%C3%B6nitz)
08309 - Eibenstock (http://en.wikipedia.org/wiki/Eibenstock)
08312 - Lauter (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauter,_Saxony)
08340 - Schwarzenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzenberg,_Saxony)
08344 - Grünhain-Beierfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnhain-Beierfeld)
08349 - Johanngeorgenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Johanngeorgenstadt)
08371 - Glauchau (http://en.wikipedia.org/wiki/Glauchau)
08393 - Meerane (http://en.wikipedia.org/wiki/Meerane)
08396 - Waldenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldenburg,_Saxony)
08412 - Werdau (http://en.wikipedia.org/wiki/Werdau)
08451 - Crimmitschau (http://en.wikipedia.org/wiki/Crimmitschau)
08468 - Reichenbach im Vogtland (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichenbach_im_Vogtland)
08485 - Lengenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Lengenfeld)
08491 - Netzschkau (http://en.wikipedia.org/wiki/Netzschkau)
08499 - Mylau (http://en.wikipedia.org/wiki/Mylau)
08523,08525,08527,8529,08541,08547 - Plauen (http://en.wikipedia.org/wiki/Plauen)
08606 - Oelsnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Oelsnitz,_Vogtland)
08626 - Adorf/Vogtl. (http://en.wikipedia.org/wiki/Adorf/Vogtl.)
08645 - Bad Elster (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Elster)
09000-09999
09111-09131 - Chemnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Chemnitz)
09212 - Limbach-Oberfrohna (http://en.wikipedia.org/wiki/Limbach-Oberfrohna)
09217 - Burgstädt (http://en.wikipedia.org/wiki/Burgst%C3%A4dt)
09224,09228,09247 - Chemnitz
09249 - Taura (http://en.wikipedia.org/wiki/Taura)
09306 - Rochlitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Rochlitz)
09322 - Penig (http://en.wikipedia.org/wiki/Penig)
09326 - Geringswalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Geringswalde)
09328 - Lunzenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Lunzenau)
09337 - Hohenstein-Ernstthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenstein-Ernstthal)
09350 - Lichtenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenstein,_Saxony)
09353 - Oberlungwitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberlungwitz)
09366 - Stollberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Stollberg)
09376 - Oelsnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Oelsnitz,_Erzgebirge)
09380 - Thalheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Thalheim,_Saxony)
09385 - Lugau (http://en.wikipedia.org/wiki/Lugau)
09405 - Zschopau (http://en.wikipedia.org/wiki/Zschopau)
09419 - Thum (http://en.wikipedia.org/wiki/Thum)
09427 - Ehrenfriedersdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Ehrenfriedersdorf)
09429 - Wolkenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolkenstein)
09434 - Zschopau
09456 - Annaberg-Buchholz (http://en.wikipedia.org/wiki/Annaberg-Buchholz)
09468 - Geyer (http://en.wikipedia.org/wiki/Geyer)
09477 - Jöhstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6hstadt)
09481 - Elterlein (http://en.wikipedia.org/wiki/Elterlein), Scheibenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Scheibenberg)
09484 - Oberwiesenthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberwiesenthal)
09487 - Schlettau (http://en.wikipedia.org/wiki/Schlettau)
09496 - Marienberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Marienberg)
09514 - Lengefeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Lengefeld)
09517 - Zöblitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6blitz)
09526 - Olbernhau (http://en.wikipedia.org/wiki/Olbernhau)
09557 - Flöha (http://en.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B6ha)
09569 - Oederan (http://en.wikipedia.org/wiki/Oederan)
09573 - Augustusburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Augustusburg)
09599 - Freiberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Freiberg)
09603 - Großschirma (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fschirma)
09618 - Brand-Erbisdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Brand-Erbisdorf)
09619 - Sayda (http://en.wikipedia.org/wiki/Sayda)
09623 - Frauenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Frauenstein,_Saxony)
09648 - Mittweida (http://en.wikipedia.org/wiki/Mittweida)
09661 - Hainichen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hainichen,_Saxony)
09669 - Frankenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenberg,_Saxony)
Saxony-Anhalt
03000-03999
03933,039342,039346 - Genthin (http://en.wikipedia.org/wiki/Genthin)
06000-06999
06108-06123 - Halle, Saxony-Anhalt (http://en.wikipedia.org/wiki/Halle,_Saxony-Anhalt)
06188 - Landsberg, Saxony-Anhalt (http://en.wikipedia.org/wiki/Landsberg,_Saxony-Anhalt)
06193 - Wettin-Löbejün (http://en.wikipedia.org/wiki/Wettin-L%C3%B6bej%C3%BCn)
06217 - Merseburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Merseburg)
06231 - Bad Dürrenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_D%C3%BCrrenberg)
06237 - Leuna (http://en.wikipedia.org/wiki/Leuna)
06242 - Braunsbedra (http://en.wikipedia.org/wiki/Braunsbedra)
06246 - Bad Lauchstädt (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Lauchst%C3%A4dt)
06249,06255 - Mücheln (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCcheln)
06259 - Braunsbedra
06268 - Mücheln, Querfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Querfurt)
06279 - Schraplau (http://en.wikipedia.org/wiki/Schraplau)
06295 - Eisleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisleben), Gerbstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Gerbstedt)
06308 - Gerbstedt
06333 - Arnstein, Saxony-Anhalt (http://en.wikipedia.org/wiki/Arnstein,_Saxony-Anhalt), Falkenstein, Saxony-Anhalt (http://en.wikipedia.org/wiki/Falkenstein,_Saxony-Anhalt), Gerbstedt, Hettstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Hettstedt)
06343 - Mansfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Mansfeld)
06347 - Gerbstedt
06366 - Köthen (Anhalt) (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6then_(Anhalt))
06369 - Köthen (Anhalt), Südliches Anhalt (http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCdliches_Anhalt), Zörbig (http://en.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6rbig)
06385 - Aken (Elbe) (http://en.wikipedia.org/wiki/Aken_(Elbe))
06386 - Südliches Anhalt
06388 - Köthen (Anhalt), Südliches Anhalt
06406 - Bernburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernburg)
06420 - Könnern (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nnern)
06425 - Alsleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Alsleben)
06429 - Nienburg, Saxony-Anhalt (http://en.wikipedia.org/wiki/Nienburg,_Saxony-Anhalt)
06449 - Aschersleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Aschersleben), Seeland, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Seeland,_Germany)
06456 - Arnstein, Saxony-Anhalt
06458 - Selke-Aue (http://en.wikipedia.org/wiki/Selke-Aue)
06463 - Falkenstein, Saxony-Anhalt
06464,06466,06467,06469 - Seeland, Germany
06484 - Ditfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ditfurt), Quedlinburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Quedlinburg)
06485 - Quedlinburg
06493 - Ballenstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ballenstedt), Harzgerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Harzgerode)
06502 - Blankenburg (Harz) (http://en.wikipedia.org/wiki/Blankenburg_(Harz)), Thale (http://en.wikipedia.org/wiki/Thale)
06507 - Harzgerode
06526 - Sangerhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sangerhausen)
06537 - Kelbra (http://en.wikipedia.org/wiki/Kelbra)
06542 - Allstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Allstedt)
06543 - Arnstein, Saxony-Anhalt, Falkenstein, Saxony-Anhalt
06618 - Naumburg (Saale) (http://en.wikipedia.org/wiki/Naumburg_(Saale))
06632 - Freyburg, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Freyburg,_Germany)
06636 - Laucha an der Unstrut (http://en.wikipedia.org/wiki/Laucha_an_der_Unstrut)
06642 - Nebra (http://en.wikipedia.org/wiki/Nebra)
06647 - Bad Bibra (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Bibra)
06648 - Eckartsberga (http://en.wikipedia.org/wiki/Eckartsberga)
06667 - Stößen (http://en.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6%C3%9Fen), Teuchern (http://en.wikipedia.org/wiki/Teuchern), Weißenfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fenfels)
06679 - Hohenmölsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenm%C3%B6lsen), Lützen (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCtzen)
06680-06682 - Teuchern
06686 - Lützen, Poserna (http://en.wikipedia.org/wiki/Poserna)
06688 - Schkortleben/Kriechau, Großkorbetha, Weißenfels
06711,06712 - Zeitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Zeitz)
06721 - Osterfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Osterfeld)
06749,06766 - Bitterfeld-Wolfen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bitterfeld-Wolfen)
06772,06773 - Gräfenhainichen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4fenhainichen)
06779,06780 - Raguhn-Jeßnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Raguhn-Je%C3%9Fnitz)
06780 - Zörbig, Raguhn-Jeßnitz
06785 - Oranienbaum-Wörlitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Oranienbaum-W%C3%B6rlitz)
06792,06794,06796 - Sandersdorf-Brehna (http://en.wikipedia.org/wiki/Sandersdorf-Brehna)
06803,06808 - Bitterfeld-Wolfen
06809 - Sandersdorf-Brehna
06842-06862 - Dessau-Roßlau (http://en.wikipedia.org/wiki/Dessau-Ro%C3%9Flau)
06862,06868,06869 - Coswig, Anhalt (http://en.wikipedia.org/wiki/Coswig,_Anhalt)
06886,06888,06889 - Wittenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittenberg)
06895 - Wittenberg, Zahna-Elster (http://en.wikipedia.org/wiki/Zahna-Elster)
06901 - Kemberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Kemberg)
06905 - Bad Schmiedeberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Schmiedeberg)
06917 - Jessen (Elster) (http://en.wikipedia.org/wiki/Jessen_(Elster))
06925 - Annaburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Annaburg)

29400-29499
29410,29413,29416 - Salzwedel (http://en.wikipedia.org/wiki/Salzwedel)
29416 - Arendsee (http://en.wikipedia.org/wiki/Arendsee)
38000-38999
38486 Apenburg-Winterfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Apenburg-Winterfeld), Klötze (http://en.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%B6tze)
38828 - Wegeleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Wegeleben)
38835 - Osterwieck (http://en.wikipedia.org/wiki/Osterwieck)
38871 - Ilsenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ilsenburg)
38875,38877 - Oberharz am Brocken (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberharz_am_Brocken)
38820,38822 - Halberstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Halberstadt)
38855,38875,38879 - Wernigerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Wernigerode)
38889 - Blankenburg (Harz), Oberharz am Brocken
38895 - Blankenburg (Harz), Halberstadt
38899 - Oberharz am Brocken
39000-39999
39104-39130 - Magdeburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Magdeburg)
39164 - Wanzleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Wanzleben)
39175 - Gommern (http://en.wikipedia.org/wiki/Gommern)
39217,39218 - Schönebeck (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nebeck)
39240 - Barby, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Barby,_Germany), Calbe (http://en.wikipedia.org/wiki/Calbe), Staßfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Sta%C3%9Ffurt)
39245 - Gommern
39249 - Barby, Germany
39261 - Zerbst (http://en.wikipedia.org/wiki/Zerbst)
39264 - Gommern, Zerbst
39271 - Möckern (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ckern)
39279 - Gommern, Möckern
39288 - Burg bei Magdeburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Burg_bei_Magdeburg)
39291 - Gommern, Möser (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ser)
39307,39319 - Jerichow (http://en.wikipedia.org/wiki/Jerichow)
39326 - Wolmirstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolmirstedt)
39340 - Haldensleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Haldensleben)
39343 - Haldensleben, Oebisfelde-Weferlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Oebisfelde-Weferlingen)
39345 - Haldensleben
39356,39359 - Oebisfelde-Weferlingen
39387 - Oschersleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Oschersleben)
39397 - Gröningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6ningen), Kroppenstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Kroppenstedt), Schwanebeck (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwanebeck)
39418 - Staßfurt
39435 - Egeln (http://en.wikipedia.org/wiki/Egeln)
39439 - Güsten (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCsten), Staßfurt
39443 - Staßfurt
39444 - Hecklingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hecklingen)
39446 - Staßfurt
39517 - Tangerhütte (http://en.wikipedia.org/wiki/Tangerh%C3%BCtte), Tangermünde (http://en.wikipedia.org/wiki/Tangerm%C3%BCnde)
39524 - Sandau (http://en.wikipedia.org/wiki/Sandau)
39539 - Havelberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Havelberg), Werben (Elbe) (http://en.wikipedia.org/wiki/Werben_(Elbe))
39576 - Stendal (http://en.wikipedia.org/wiki/Stendal)
39579 - Bismark, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Bismark,_Germany), Tangerhütte, Tangermünde
39590 - Tangermünde
39596 - Arneburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Arneburg)
39599 - Bismark, Germany
39606 - Arendsee, Bismark, Germany, Osterburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Osterburg), Werben (Elbe)
39615 - Arendsee, Seehausen, Altmark (http://en.wikipedia.org/wiki/Seehausen,_Altmark), Werben (Elbe)
39619 - Arendsee
39624 - Bismark, Germany, Kalbe (http://en.wikipedia.org/wiki/Kalbe)
39629 - Bismark, Germany
39638 - Gardelegen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gardelegen), Klötze
39646 - Gardelegen, Oebisfelde-Weferlingen
39649 - Gardelegen
Berlin
10115 - 14199
10,12,13,14xxx - Berlin
10115,10117,10119,10178,10179 - Berlin-Mitte (http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin-Mitte)
10243,10245,10247,10249 - Friedrichshain (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrichshain)
10318,10319 - Lichtenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenberg)
10551 - Tiergarten (http://en.wikipedia.org/wiki/Tiergarten)
10405,10407,10409,10435,10437,10439 - Prenzlauer Berg (http://en.wikipedia.org/wiki/Prenzlauer_Berg)
10585,10587,10589,10623,10625,10627,10629 - Charlottenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Charlottenburg)
10823,10825,10827,10829 - Schöneberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6neberg)
10961,10963,10965,10967,10969,10997,10999 - Kreuzberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Kreuzberg)
12043,12045,12047,12049,12051,12053,12055,12057,12 059 - Neukölln (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuk%C3%B6lln)
12157,12161,12163,12165,12167,12169 - Steglitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin-Steglitz)
12203,12205,12207,12209 - Lichterfelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichterfelde_West)
12247,12249 - Lankwitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Lankwitz)
12277,12279 - Marienfelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Marienfelde)
12305,12307,12309 - Lichtenrade (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenrade)
12487,12489 - Adlershof (http://en.wikipedia.org/wiki/Adlershof)
12555,12557,12559 - Köpenick (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6penick)
12679,12681,12683,12685,12687,12689 - Marzahn (http://en.wikipedia.org/wiki/Marzahn) since 1979
13086,13088,13089 - Weißensee (http://en.wikipedia.org/wiki/Weissensee_(Berlin))
13187,13189 - Pankow (http://en.wikipedia.org/wiki/Pankow)
13347,13349,13351,13353,13355,13357,13359 - Wedding (http://en.wikipedia.org/wiki/Wedding_(Berlin))
13403,13405,13407,13409 - Reinickendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Reinickendorf)
13435,13437,13439 - Wittenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittenau)
14109 - Wannsee (http://en.wikipedia.org/wiki/Wannsee)
14163,14165,14167,14169 - Zehlendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Zehlendorf_(Berlin))
Brandenburg
01000-01999
01945 - Ruhland (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruhland), Senftenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Senftenberg)
01968 - Senftenberg
01979 - Lauchhammer (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauchhammer)
01983 - Großräschen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fr%C3%A4schen)
01987 - Schwarzheide (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzheide)
01990 - Ortrand (http://en.wikipedia.org/wiki/Ortrand)
01996 - Senftenberg
03000-03999
03042-03055 - Cottbus (http://en.wikipedia.org/wiki/Cottbus)
03116 - Drebkau (http://en.wikipedia.org/wiki/Drebkau)
03119 - Welzow (http://en.wikipedia.org/wiki/Welzow)
03130 - Spremberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Spremberg)
03141-03149 - Forst (Lausitz) (http://en.wikipedia.org/wiki/Forst_(Lausitz))
03159 - Döbern (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6bern)
03172 - Guben (http://en.wikipedia.org/wiki/Guben), Schenkendöbern (http://en.wikipedia.org/wiki/Schenkend%C3%B6bern)
03185 - Peitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Peitz)
03205 - Calau (http://en.wikipedia.org/wiki/Calau)
03222 - Lübbenau (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbbenau)
03226 - Vetschau (http://en.wikipedia.org/wiki/Vetschau)
03238 - Finsterwalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Finsterwalde)
03249 - Sonnewalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Sonnewalde)
03253 - Doberlug-Kirchhain (http://en.wikipedia.org/wiki/Doberlug-Kirchhain)
04000-04999
04895 - Bad Liebenwerda (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Liebenwerda), Falkenberg/Elster (http://en.wikipedia.org/wiki/Falkenberg/Elster), Mühlberg (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlberg,_Brandenburg), Uebigau-Wahrenbrück (http://en.wikipedia.org/wiki/Uebigau-Wahrenbr%C3%BCck)
04910 - Elsterwerda (http://en.wikipedia.org/wiki/Elsterwerda)
04916 - Herzberg (Elster) (http://en.wikipedia.org/wiki/Herzberg_(Elster)), Schönewalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6newalde)
04924 - Bad Liebenwerda, Uebigau-Wahrenbrück
04931 - Bad Liebenwerda, Mühlberg
04936 - Dahme, Brandenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Dahme,_Brandenburg), Schlieben (http://en.wikipedia.org/wiki/Schlieben)
04938 - Uebigau-Wahrenbrück
14000-14999
14401-14482 - Potsdam (http://en.wikipedia.org/wiki/Potsdam)
14513 - Teltow (http://en.wikipedia.org/wiki/Teltow)
14542 - Werder (Havel) (http://en.wikipedia.org/wiki/Werder_(Havel))
14547 - Beelitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Beelitz)
14612 - Falkensee (http://en.wikipedia.org/wiki/Falkensee)
14624 - Dallgow-Döberitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Dallgow-D%C3%B6beritz)
14641 - Nauen (http://en.wikipedia.org/wiki/Nauen)
14662 - Friesack (http://en.wikipedia.org/wiki/Friesack)
14669 - Ketzin (http://en.wikipedia.org/wiki/Ketzin)
14712 - Rathenow (http://en.wikipedia.org/wiki/Rathenow)
14727 - Premnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Premnitz)
14728 - Rhinow (http://en.wikipedia.org/wiki/Rhinow)
14770-14778 - Brandenburg an der Havel (http://en.wikipedia.org/wiki/Brandenburg_an_der_Havel)
14793 - Ziesar (http://en.wikipedia.org/wiki/Ziesar)
14798 - Havelsee (http://en.wikipedia.org/wiki/Havelsee)
14806 - Bad Belzig (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Belzig)
14822 - Brück (http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCck)
14823 - Niemegk (http://en.wikipedia.org/wiki/Niemegk)
14913 - Dahme, Jüterbog (http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCterbog)
14929 - Treuenbrietzen (http://en.wikipedia.org/wiki/Treuenbrietzen)
14943 - Luckenwalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Luckenwalde), Trebbin (http://en.wikipedia.org/wiki/Trebbin)
14959 - Trebbin
14974 - Ludwigsfelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwigsfelde)
15000-15999
15230-15236 - Frankfurt (Oder) (http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_(Oder))
15299 - Müllrose (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCllrose)
15306 - Seelow (http://en.wikipedia.org/wiki/Seelow)
15320 - Neutrebbin (http://en.wikipedia.org/wiki/Neutrebbin)
15326 - Lebus (http://en.wikipedia.org/wiki/Lebus)
15337 - Buckow (http://en.wikipedia.org/wiki/Buckow)
15344 - Strausberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Strausberg)
15345 - Altlandsberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Altlandsberg)
15374 - Müncheberg (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCncheberg)
15517 - Fürstenwalde (http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenwalde)
15518 - Briesen (Mark) (http://en.wikipedia.org/wiki/Briesen_(Mark))
15528 - Spreenhagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Spreenhagen)
15537 - Erkner (http://en.wikipedia.org/wiki/Erkner)
15711,15712,15713 - Königs Wusterhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigs_Wusterhausen)
15732 - Schönefeld (Berlin) (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nefeld_(Berlin))
15748 - Märkisch Buchholz (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rkisch_Buchholz), Münchehofe (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchehofe)
15749 - Mittenwalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Mittenwalde)
15755 - Teupitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Teupitz)
15806 - Trebbin, Zossen (http://en.wikipedia.org/wiki/Zossen)
15837 - Baruth (http://en.wikipedia.org/wiki/Baruth)
15848 - Beeskow (http://en.wikipedia.org/wiki/Beeskow), Friedland, Brandenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedland,_Brandenburg)
15859 - Storkow, Brandenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Storkow,_Brandenburg)
15868 - Lieberose (http://en.wikipedia.org/wiki/Lieberose)
15890 - Eisenhüttenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenh%C3%BCttenstadt)
15907 - Lübben (Spreewald) (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbben_(Spreewald))
15926 - Dahme, Heideblick (http://en.wikipedia.org/wiki/Heideblick), Luckau (http://en.wikipedia.org/wiki/Luckau)
15928 - Golßen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gol%C3%9Fen)
15936 - Dahme
16000-16999
16225,16227 - Eberswalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Eberswalde)
16246 - Joachimsthal, Brandenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Joachimsthal,_Brandenburg)
16248 - Oderberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Oderberg), Bad Freienwalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Freienwalde)
16259 - Bad Freienwalde
16269 - Wriezen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wriezen)
16278 - Angermünde (http://en.wikipedia.org/wiki/Angerm%C3%BCnde)
16303 - Schwedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwedt)
16307 - Gartz (http://en.wikipedia.org/wiki/Gartz)
16321 - Bernau bei Berlin (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernau_bei_Berlin)
16356 - Ahrensfelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Ahrensfelde), Werneuchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Werneuchen)
16359 - Biesenthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Biesenthal)
16515 - Oranienburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Oranienburg)
16540,16556 - Hohen Neuendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohen_Neuendorf)
16559 - Liebenwalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Liebenwalde)
16562 - Hohen Neuendorf
16727 - Velten (http://en.wikipedia.org/wiki/Velten)
16761 - Hennigsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Hennigsdorf)
16766 - Kremmen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kremmen)
16775 - Gransee (http://en.wikipedia.org/wiki/Gransee)
16792 - Zehdenick (http://en.wikipedia.org/wiki/Zehdenick)
16798 - Fürstenberg/Havel (http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenberg/Havel)
16816 - Neuruppin (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuruppin)
16818 - Neuruppin, Rheinsberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rheinsberg)
16827 - Neuruppin
16831 - Rheinsberg
16833 - Neuruppin
16835 - Lindow (http://en.wikipedia.org/wiki/Lindow), Neuruppin, Rheinsberg
16837 - Rheinsberg, Wittstock (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittstock)
16845 - Neustadt (Dosse) (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_(Dosse))
16866 - Kyritz (http://en.wikipedia.org/wiki/Kyritz)
16928 - Pritzwalk (http://en.wikipedia.org/wiki/Pritzwalk)
16945 - Meyenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Meyenburg)
16949 - Putlitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Putlitz)
17000-17999
17268 - Templin (http://en.wikipedia.org/wiki/Templin)
17279 - Lychen (http://en.wikipedia.org/wiki/Lychen)
17291 - Prenzlau (http://en.wikipedia.org/wiki/Prenzlau)
17326 - Brüssow (http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCssow)
19000-19999
19309 - Lenzen (http://en.wikipedia.org/wiki/Lenzen)
19322 - Wittenberge (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittenberge)
19336 - Bad Wilsnack (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Wilsnack)
19348 - Perleberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Perleberg), Reetz (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BClitz-Reetz)
Mecklenburg-Western Pomerania
17000-17999
17033,17034,17036 - Neubrandenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg)
17087 - Altentreptow (http://en.wikipedia.org/wiki/Altentreptow)
17094 - Burg Stargard (http://en.wikipedia.org/wiki/Burg_Stargard)
17098 - Friedland (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedland,_Mecklenburg)
17109 - Demmin (http://en.wikipedia.org/wiki/Demmin)
17121 - Loitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Loitz)
17126 - Jarmen (http://en.wikipedia.org/wiki/Jarmen)
17139 - Malchin (http://en.wikipedia.org/wiki/Malchin)
17153 - Stavenhagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Stavenhagen)
17154 - Neukalen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neukalen)
17159 - Dargun (http://en.wikipedia.org/wiki/Dargun)
17166 - Teterow
17179 - Gnoien (http://en.wikipedia.org/wiki/Gnoien)
17192 - Waren (http://en.wikipedia.org/wiki/Waren_(M%C3%BCritz))
17207 - Röbel (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6bel)
17213 - Malchow (http://en.wikipedia.org/wiki/Malchow)
17217,17219 - Penzlin (http://en.wikipedia.org/wiki/Penzlin)
17235 - Neustrelitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustrelitz)
17237 - Möllenbeck, Mecklenburg-Strelitz (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6llenbeck,_Mecklenburg-Strelitz)
17252 - Mirow (http://en.wikipedia.org/wiki/Mirow)
17255 - Wesenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wesenberg,_Mecklenburg-Vorpommern)
17309 - Pasewalk (http://en.wikipedia.org/wiki/Pasewalk), Polzow (http://en.wikipedia.org/wiki/Polzow)
17321 - Plöwen (http://en.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%B6wen)
17328 - Penkun (http://en.wikipedia.org/wiki/Penkun)
17335 - Strasburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Strasburg,_Germany)
17348 - Woldegk (http://en.wikipedia.org/wiki/Woldegk)
17358 - Torgelow (http://en.wikipedia.org/wiki/Torgelow)
17367 - Eggesin (http://en.wikipedia.org/wiki/Eggesin)
17373 - Ueckermünde (http://en.wikipedia.org/wiki/Ueckerm%C3%BCnde)
17389 - Anklam (http://en.wikipedia.org/wiki/Anklam)
17392 - Anklam
17406 - Usedom (http://en.wikipedia.org/wiki/Usedom_(town))
17438 - Wolgast (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolgast)
17440 - Lassan (http://en.wikipedia.org/wiki/Lassan,_Germany)
17487,17489,17491,1749 - Greifswald (http://en.wikipedia.org/wiki/Greifswald)
17506 - Gützkow (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCtzkow)
18000-18999
18001-18181 - Rostock (http://en.wikipedia.org/wiki/Rostock)
18195 - Tessin (http://en.wikipedia.org/wiki/Tessin,_Germany)
18209 - Bad Doberan (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Doberan)
18211 - Nienhagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Nienhagen_(Mecklenburg))
18225 - Kühlungsborn (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%BChlungsborn)
18230 - Rerik (http://en.wikipedia.org/wiki/Rerik)
18233 - Neubukow (http://en.wikipedia.org/wiki/Neubukow)
18236 - Kröpelin (http://en.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B6pelin)
18246 - Bützow (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCtzow)
18258 - Schwaan (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwaan)
18273 - Güstrow (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCstrow)
18299 - Laage (http://en.wikipedia.org/wiki/Laage)
18311 - Ribnitz-Damgarten (http://en.wikipedia.org/wiki/Ribnitz-Damgarten)
18334 - Bad Sülze (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_S%C3%BClze)
18337 - Marlow (http://en.wikipedia.org/wiki/Marlow,_Germany)
18356 - Barth (http://en.wikipedia.org/wiki/Barth,_Germany)
18435,18437,18439 - Stralsund (http://en.wikipedia.org/wiki/Stralsund)
18461 - Franzburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Franzburg), Richtenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Richtenberg)
18465 - Tribsees (http://en.wikipedia.org/wiki/Tribsees)
18507 - Grimmen (http://en.wikipedia.org/wiki/Grimmen)
18528 - Bergen auf Rügen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bergen_auf_R%C3%BCgen)
18540,18546 - Sassnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Sassnitz)
18574 - Garz (http://en.wikipedia.org/wiki/Garz_(R%C3%BCgen))
18581 - Putbus (http://en.wikipedia.org/wiki/Putbus)
19000-19999
19053,19055,19057,19059,19061,19063 - Schwerin (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwerin)
19089 - Crivitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Crivitz)
19205 - Gadebusch (http://en.wikipedia.org/wiki/Gadebusch)
19217 - Rehna (http://en.wikipedia.org/wiki/Rehna)
19230 - Hagenow (http://en.wikipedia.org/wiki/Hagenow), Redefin (http://en.wikipedia.org/wiki/Redefin)
19243 - Wittenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittenburg)
19246 - Lüttow-Valluhn (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCttow-Valluhn), Zarrentin (http://en.wikipedia.org/wiki/Zarrentin)
19249 - Lübtheen (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbtheen)
19258 - Boizenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Boizenburg)
19288 - Ludwigslust (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwigslust)
18292 - Krakow am See (http://en.wikipedia.org/wiki/Krakow_am_See)
19294 - Eldena (http://en.wikipedia.org/wiki/Eldena)
19300 - Grabow (http://en.wikipedia.org/wiki/Grabow), Möllenbeck (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6llenbeck,_Ludwigslust)
19303 - Dömitz (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6mitz)
19306 - Blievenstorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Blievenstorf), Neustadt-Glewe (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt-Glewe)
19370 - Parchim (http://en.wikipedia.org/wiki/Parchim)
19380 - Lübz (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbz)
19395 - Plau am See (http://en.wikipedia.org/wiki/Plau_am_See), Barkow, Ganzlin, Gnevsdorf, Karow, Retzow, Wendisch Priborn
19399 - Goldberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Goldberg,_Germany)
19406 - Sternberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sternberg,_Mecklenburg-Vorpommern)
19412 - Brüel (http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BCel)
19417 - Warin (http://en.wikipedia.org/wiki/Warin)
23000-23999
23611 - Bad Schwartau (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Schwartau)
23923 - Schönberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nberg,_Mecklenburg-Vorpommern)
23936 - Grevesmühlen (http://en.wikipedia.org/wiki/Grevesm%C3%BChlen)
23942 - Dassow (http://en.wikipedia.org/wiki/Dassow)
23948 - Klütz (http://en.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%BCtz)
23952,23966 - Wismar (http://en.wikipedia.org/wiki/Wismar)
23968 - Wismar, Zierow (http://en.wikipedia.org/wiki/Zierow)
23970 - Wismar
23992 - Neukloster (http://en.wikipedia.org/wiki/Neukloster)
23999 - Timmendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Timmendorf)
24000-24999
24369 - Waabs (http://en.wikipedia.org/wiki/Waabs)
24848 - Klein Bennebek (http://en.wikipedia.org/wiki/Klein_Bennebek)
24969 - Großenwiehe (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fenwiehe)
25000-25999
25524 - Breitenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Breitenburg)
25548 - Kellinghusen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kellinghusen)
25593 - Reher (http://en.wikipedia.org/wiki/Reher)
25718 - Friedrichskoog (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrichskoog)
25873 - Rantrum (http://en.wikipedia.org/wiki/Rantrum)
25920 - Risum-Lindholm (http://en.wikipedia.org/wiki/Risum-Lindholm)
25923 - Süderlügum (http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCderl%C3%BCgum)
25926 - Ladelund (http://en.wikipedia.org/wiki/Ladelund)
Hamburg
20000-20999
20001-20999 - Hamburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg)
21000-21999
21001-21149 - Hamburg
22000-22999
22001-22769 - Hamburg
27000-27999
27499 - Insel Neuwerk (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuwerk)
Schleswig-Holstein
21000-21999
21465 - Reinbek (http://en.wikipedia.org/wiki/Reinbek)
23000-23999
23501-23570 - Lübeck (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck)
24301-24306 - Plön (http://en.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%B6n)
24000-24999
24103-24159 - Kiel (http://en.wikipedia.org/wiki/Kiel)
24161 - Altenholz (http://en.wikipedia.org/wiki/Altenholz)
24214 - Gettorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Gettorf)
24340 - Eckernförde (http://en.wikipedia.org/wiki/Eckernf%C3%B6rde)
24534-24539 - Neumünster (http://en.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%BCnster)
24558 - Henstedt-Ulzburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Henstedt-Ulzburg)
24568 - Kaltenkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kaltenkirchen)
24576 - Bad Bramstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Bramstedt)
24589 - Nortorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Nortorf)
24594 - Hohenwestedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenwestedt)
24598 - Boostedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Boostedt)
24610 - Trappenkamp (http://en.wikipedia.org/wiki/Trappenkamp)
24768 - Rendsburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rendsburg)
24782 - Büdelsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCdelsdorf)
24861 - Bergenhusen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bergenhusen)
24901–24944 - Flensburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Flensburg)
24960 - Glücksburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCcksburg)

ÝæÒì ÇáÔæÑÈÌì
10-27-2012, 05:45 AM
25000-25999
The region 25 covers all of Schleswig-Holstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein)'s westcoast from Hamburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg) to the Danish (http://en.wikipedia.org/wiki/Denmark) border. All mail from, to and within this region is handled by the postal distribution center inElmshorn (http://en.wikipedia.org/wiki/Elmshorn).
25436 - Uetersen (http://en.wikipedia.org/wiki/Uetersen), Tornesch, Moorrege, Heidgraben, Groß Nordende, Neuendeich
25709 - Marne
25801-25813 - Husum (http://en.wikipedia.org/wiki/Husum,_Germany)
25876 - Schwabstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwabstedt)
Bremen (state)
27000-27999
27501-27580 - Bremerhaven (http://en.wikipedia.org/wiki/Bremerhaven)
28000-28999
28001-28779 - Bremen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bremen_(city))
Lower Saxony
05000-05999
The rest are in Saxony
19273
19273 - Amt Neuhaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Amt_Neuhaus)
21000-21999
21244 - Buchholz in der Nordheide (http://en.wikipedia.org/wiki/Buchholz_in_der_Nordheide)
21680-21682 - Stade (http://en.wikipedia.org/wiki/Stade)
21729 - Freiburg/Elbe (http://en.wikipedia.org/wiki/Freiburg/Elbe), in the Balje area
21730 - Balje (http://en.wikipedia.org/wiki/Balje)
26000-26999
26160 - Bad Zwischenahn (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Zwischenahn)
26203 - Wardenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wardenburg)
26351-26389 - Wilhelmshaven (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelmshaven)
26409 - Wittmund (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittmund)
26446 - Friedeburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedeburg)
26427 - Esens (http://en.wikipedia.org/wiki/Esens,_Lower_Saxony)
26603 - Aurich (http://en.wikipedia.org/wiki/Aurich)
26629 - Großefehn (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fefehn)
26683 - Saterland (http://en.wikipedia.org/wiki/Saterland)
26689 - Apen (http://en.wikipedia.org/wiki/Apen)
26789 - Leer (http://en.wikipedia.org/wiki/Leer)
26802 - Moormerland (http://en.wikipedia.org/wiki/Moormerland)
26817 - Rhauderfehn (http://en.wikipedia.org/wiki/Rhauderfehn)
26831 - Bunde (http://en.wikipedia.org/wiki/Bunde,_Germany)
26835 - Hesel (http://en.wikipedia.org/wiki/Hesel)
26844 - Jemgum (http://en.wikipedia.org/wiki/Jemgum)
26871 - Papenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Papenburg)
26892 - Dörpen (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rpen)
26931 - Elsfleth (http://en.wikipedia.org/wiki/Elsfleth)
27000-27999
27283 - Verden (http://en.wikipedia.org/wiki/Verden_an_der_Aller)
27449 - Kutenholz (http://en.wikipedia.org/wiki/Kutenholz)
27793 - Wildeshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wildeshausen)
27801 - Dötlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6tlingen)
28000-28999
28857 - Syke (http://en.wikipedia.org/wiki/Syke)
29000-29999
29439 - Lüchow (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCchow_(Wendland))
30000-30999
30001-30659 - Hanover (http://en.wikipedia.org/wiki/Hanover)
31000-31999
31008 - Elze (http://en.wikipedia.org/wiki/Elze)
31061 - Alfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfeld)
31101-31141 - Hildesheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Hildesheim)
31249 - Hohenhameln (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenhameln)
31627 - Rohrsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Rohrsen)
31737 - Rinteln (http://en.wikipedia.org/wiki/Rinteln)
31785,31787,31789 - Hamelin (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamelin)
31832 - Springe (http://en.wikipedia.org/wiki/Springe)
37000-37999
37001–37099 - Göttingen (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen)
37115 - Duderstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Duderstadt)
37120 - Bovenden (http://en.wikipedia.org/wiki/Bovenden)
37176 - Nörten-Hardenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rten-Hardenberg)
38000-38999
38100-38126 - Braunschweig (http://en.wikipedia.org/wiki/Braunschweig)
38154 Königslutter (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigslutter)
38368 - Grasleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Grasleben)
38440-38448 - Wolfsburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfsburg)
38458 Velpke (http://en.wikipedia.org/wiki/Velpke)
38479 Tappenbeck (http://en.wikipedia.org/wiki/Tappenbeck)
38501-38509,38518 Gifhorn (http://en.wikipedia.org/wiki/Gifhorn)
38547 Calberlah (http://en.wikipedia.org/wiki/Calberlah)
38300 - Wolfenbüttel (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfenb%C3%BCttel)
38678 - Clausthal-Zellerfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Clausthal-Zellerfeld)
49000-49999
49000-49090 - Osnabrück (http://en.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck)
49124 - Georgsmarienhütte (http://en.wikipedia.org/wiki/Georgsmarienh%C3%BCtte)
49163 - Bohmte (http://en.wikipedia.org/wiki/Bohmte)
49170 - Hagen am Teutoburger Wald (http://en.wikipedia.org/wiki/Hagen,_Osnabr%C3%BCck)
49176 - Hilter am Teutoburger Wald (http://en.wikipedia.org/wiki/Hilter_am_Teutoburger_Wald)
49186 - Bad Iburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Iburg)
49196 - Bad Laer (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Laer)
49201 - Dissen am Teutoburger Wald (http://en.wikipedia.org/wiki/Dissen_am_Teutoburger_Wald)
49205 - Hasbergen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hasbergen)
49214 - Bad Rothenfelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Rothenfelde)
49219 - Glandorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Glandorf,_Germany)
49356 - Diepholz (http://en.wikipedia.org/wiki/Diepholz)
49377 - Vechta (http://en.wikipedia.org/wiki/Vechta)
49413 - Dinklage (http://en.wikipedia.org/wiki/Dinklage)
49577 - Ankum (http://en.wikipedia.org/wiki/Ankum)
49635 - Badbergen (http://en.wikipedia.org/wiki/Badbergen)
49681 - Garrel (http://en.wikipedia.org/wiki/Garrel)
49688 - Lastrup (http://en.wikipedia.org/wiki/Lastrup)
49740 - Haselünne (http://en.wikipedia.org/wiki/Hasel%C3%BCnne)
49751 - Sögel (http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6gel)
49762 - Lathen (http://en.wikipedia.org/wiki/Lathen)
49770 - Herzlake (http://en.wikipedia.org/wiki/Herzlake)
49832 - Andervenne (http://en.wikipedia.org/wiki/Andervenne)
49835 - Wietmarschen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wietmarschen)
49843 - Uelsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Uelsen)
49844 - Bawinkel (http://en.wikipedia.org/wiki/Bawinkel)
Thuringia
04000-04999
04600 - Altenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Altenburg)
04610 - Meuselwitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Meuselwitz)
04613 - Lucka (http://en.wikipedia.org/wiki/Lucka)
04617 - Naundorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Naundorf,_Thuringia)
04626 - Dobitschen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dobitschen), Drogen (http://en.wikipedia.org/wiki/Drogen), Lumpzig (http://en.wikipedia.org/wiki/Lumpzig), Mehna (http://en.wikipedia.org/wiki/Mehna), Schmölln (http://en.wikipedia.org/wiki/Schm%C3%B6lln)
04639 - Gößnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6%C3%9Fnitz)
06000-06999
06556 - Artern (http://en.wikipedia.org/wiki/Artern)
06567 - Bad Frankenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Frankenhausen)
06571 - Roßleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Ro%C3%9Fleben), Wiehe (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiehe)
06577 - Etzleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Etzleben), Heldrungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Heldrungen)
06578 - Oldisleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Oldisleben)
07000-07999
07297 - Hirschberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hirschberg,_Thuringia)
07318 - Saalfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Saalfeld)
07338 - Leutenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Leutenberg)
07343 - Wurzbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Wurzbach)
07349 - Lehesten (http://en.wikipedia.org/wiki/Lehesten)
07356 - Bad Lobenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Lobenstein)
07381 - Pößneck (http://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%B6%C3%9Fneck)
07389 - Ranis (http://en.wikipedia.org/wiki/Ranis)
07407 - Remda-Teichel (http://en.wikipedia.org/wiki/Remda-Teichel), Rudolstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolstadt)
07422 - Bad Blankenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Blankenburg)
07426 - Königsee (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsee)
07545-07557 - Gera (http://en.wikipedia.org/wiki/Gera)
07570 - Weida (http://en.wikipedia.org/wiki/Weida,_Thuringia)
07580 - Ronneburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ronneburg,_Thuringia)
07586 - Bad Köstritz (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_K%C3%B6stritz), Caaschwitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Caaschwitz), Hartmannsdorf, Greiz (http://en.wikipedia.org/wiki/Hartmannsdorf,_Greiz), Kraftsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Kraftsdorf)
07589 - Münchenbernsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchenbernsdorf)
07607 - Eisenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenberg,_Thuringia)
07613 - Crossen an der Elster (http://en.wikipedia.org/wiki/Crossen_an_der_Elster), Hartmannsdorf, Saale-Holzland (http://en.wikipedia.org/wiki/Hartmannsdorf,_Saale-Holzland), Heideland (http://en.wikipedia.org/wiki/Heideland), Rauda (http://en.wikipedia.org/wiki/Rauda), Silbitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Silbitz), Walpernhain (http://en.wikipedia.org/wiki/Walpernhain)
07616 - Bürgel (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgel)
07619 - Schkölen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schk%C3%B6len)
07629 - Hermsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Hermsdorf,_Thuringia), Reichenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichenbach,_Thuringia)
07646 - Stadtroda (http://en.wikipedia.org/wiki/Stadtroda), Waltersdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Waltersdorf,_Thuringia)
07743-07751 - Jena (http://en.wikipedia.org/wiki/Jena)
07768 - Kahla (http://en.wikipedia.org/wiki/Kahla), Orlamünde (http://en.wikipedia.org/wiki/Orlam%C3%BCnde)
07774,07778 - Dornburg-Camburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Dornburg-Camburg)
07806 - Neustadt an der Orla (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Orla)
07819 - Triptis (http://en.wikipedia.org/wiki/Triptis)
07907 - Schleiz (http://en.wikipedia.org/wiki/Schleiz)
07922 - Tanna (http://en.wikipedia.org/wiki/Tanna,_Germany)
07924 - Ziegenrück (http://en.wikipedia.org/wiki/Ziegenr%C3%BCck)
07926 - Gefell (http://en.wikipedia.org/wiki/Gefell)
07929 - Saalburg-Ebersdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Saalburg-Ebersdorf)
07931-07937,07950 - Zeulenroda-Triebes (http://en.wikipedia.org/wiki/Zeulenroda-Triebes)
07955 - Auma-Weidatal (http://en.wikipedia.org/wiki/Auma-Weidatal)
07958 - Hohenleuben (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenleuben)
07973 - Greiz (http://en.wikipedia.org/wiki/Greiz)
07980 - Berga (http://en.wikipedia.org/wiki/Berga,_Thuringia)
36000-36999
36404 - Stadtlengsfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Stadtlengsfeld), Vacha (http://en.wikipedia.org/wiki/Vacha,_Germany)
36419 - Geisa (http://en.wikipedia.org/wiki/Geisa)
36433 - Bad Salzungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Salzungen)
36448 - Bad Liebenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Liebenstein)
36452 - Kaltennordheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Kaltennordheim)
36457 - Stadtlengsfeld
37000-37999
37308 - Heilbad Heiligenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Heilbad_Heiligenstadt), Bernterode (bei Heilbad Heiligenstadt) (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernterode_(bei_Heilbad_Heiligenstadt)), Bodenrode-Westhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bodenrode-Westhausen), Geisleden (http://en.wikipedia.org/wiki/Geisleden), Geismar (http://en.wikipedia.org/wiki/Geismar), Glasehausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Glasehausen), Heilbad Heiligenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Heilbad_Heiligenstadt), Heuthen (http://en.wikipedia.org/wiki/Heuthen), Krombach (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Krombach_(Eichsfeld)), Pfaffschwende (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfaffschwende), Reinholterode (http://en.wikipedia.org/wiki/Reinholterode), Schimberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Schimberg), Sickerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Sickerode), Steinbach (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinbach_(Eichsfeld))Volkerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Volkerode), Wiesenfeld (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiesenfeld_(Eichsfeld))
37318 - Arenshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Arenshausen), Asbach-Sickenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Asbach-Sickenberg), Birkenfelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Birkenfelde), Bornhagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bornhagen), Burgwalde (http://en.wikipedia.org/wiki/Burgwalde), Dieterode (http://en.wikipedia.org/wiki/Dieterode), Dietzenrode-Vatterode (http://en.wikipedia.org/wiki/Dietzenrode-Vatterode), Eichstruth (http://en.wikipedia.org/wiki/Eichstruth), Freienhagen (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Freienhagen_(Eichsfeld)), Fretterode (http://en.wikipedia.org/wiki/Fretterode),Gerbershausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gerbershausen), Hohengandern (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohengandern), Kella (http://en.wikipedia.org/wiki/Kella), Kirchgandern (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchgandern), Lenterode (http://en.wikipedia.org/wiki/Lenterode), Lindewerra (http://en.wikipedia.org/wiki/Lindewerra), Lutter (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Lutter_(Eichsfeld)), Mackenrode (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Mackenrode_(Eichsfeld)), Marth (http://en.wikipedia.org/wiki/Marth,_Germany), Rohrberg (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Rohrberg_(Eichsfeld)), Röhrig (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrig), Rustenfelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Rustenfelde),Schachtebich (http://en.wikipedia.org/wiki/Schachtebich), Schönhagen (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nhagen_(Eichsfeld)), Schwobfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwobfeld), Steinheuterode (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinheuterode), Thalwenden (http://en.wikipedia.org/wiki/Thalwenden), Uder (http://en.wikipedia.org/wiki/Uder), Wahlhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wahlhausen), Wüstheuterode (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCstheuterode)
37327 - Leinefelde-Worbis (http://en.wikipedia.org/wiki/Leinefelde-Worbis), Hausen (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Hausen_(Eichsfeld)), Kallmerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Kallmerode), Wingerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Wingerode)
37339 - Leinefelde-Worbis, Berlingerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Berlingerode), Brehme (http://en.wikipedia.org/wiki/Brehme,_Germany), Breitenworbis (http://en.wikipedia.org/wiki/Breitenworbis), Buhla (http://en.wikipedia.org/wiki/Buhla), Ecklingerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Ecklingerode), Ferna (http://en.wikipedia.org/wiki/Ferna), Gernrode bei Leinefelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Gernrode_bei_Leinefelde), Haynrode (http://en.wikipedia.org/wiki/Haynrode), Hundeshagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hundeshagen), Kirchworbis (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchworbis), (Wintzingerode, Worbis), Tastungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Tastungen), Teistungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Teistungen),
37345 - Bischofferode (http://en.wikipedia.org/wiki/Bischofferode), Bockelnhagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bockelnhagen), Großbodungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbodungen), Holungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Holungen), Jützenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCtzenbach), Neustadt (Eichsfeld) (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_(Eichsfeld)), Silkerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Silkerode), Steinrode (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinrode), Weißenborn-Lüderode (http://en.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fenborn-L%C3%BCderode), Zwinge (http://en.wikipedia.org/wiki/Zwinge)
37351 - Dingelstädt (http://en.wikipedia.org/wiki/Dingelst%C3%A4dt), Helmsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Helmsdorf_(Eichsfeld)), Kefferhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kefferhausen), Kreuzebra (http://en.wikipedia.org/wiki/Kreuzebra), Silberhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Silberhausen)
37355 - Bernterode (bei Worbis) (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernterode_(bei_Worbis)), Deuna (http://en.wikipedia.org/wiki/Deuna), Gerterode (http://en.wikipedia.org/wiki/Gerterode), Kleinbartloff (http://en.wikipedia.org/wiki/Kleinbartloff), Niederorschel (http://en.wikipedia.org/wiki/Niederorschel), Vollenborn (http://en.wikipedia.org/wiki/Vollenborn)
37359 - Verwaltungsgemeinschaft Westerwald-Obereichsfeld:
Büttstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCttstedt), Effelder (http://en.wikipedia.org/wiki/Effelder_(Eichsfeld)), Großbartloff (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbartloff), Küllstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCllstedt), Wachstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Wachstedt)
96000-96999
96515 - Sonneberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sonneberg)
96523 - Steinach (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinach,_Thuringia)
96528 - Schalkau (http://en.wikipedia.org/wiki/Schalkau)
98000-98999
98527-98529,98530 - Suhl (http://en.wikipedia.org/wiki/Suhl)
98553 - Schleusingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schleusingen)
98554 - Zella-Mehlis (http://en.wikipedia.org/wiki/Zella-Mehlis)
98559 - Oberhof (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberhof,_Germany)
98574 - Schmalkalden (http://en.wikipedia.org/wiki/Schmalkalden)
98587 - Steinbach-Hallenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinbach-Hallenberg)
98596,98599 - Brotterode-Trusetal (http://en.wikipedia.org/wiki/Brotterode-Trusetal)
98617 - Meiningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Meiningen)
98631 - Römhild (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mhild)
98634 - Wasungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wasungen)
98646 - Hildburghausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hildburghausen)
98660 - Themar (http://en.wikipedia.org/wiki/Themar)
98663 - Bad Colberg-Heldburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Colberg-Heldburg)
98666 - Ummerstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ummerstadt)
98673 - Eisfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisfeld)
98693 - Ilmenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Ilmenau)
98701 - Großbreitenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbreitenbach)
98704 - Langewiesen (http://en.wikipedia.org/wiki/Langewiesen)
98708 - Gehren (http://en.wikipedia.org/wiki/Gehren)
98711 - Suhl
98724 - Lauscha (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauscha), Neuhaus am Rennweg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuhaus_am_Rennweg)
98743 - Gräfenthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4fenthal)
98744 - Oberweißbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberwei%C3%9Fbach)
99000-99999
99001-99099 - Erfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Erfurt)
99189 - Gebesee (http://en.wikipedia.org/wiki/Gebesee)
99310 - Arnstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Arnstadt)
99326 - Stadtilm (http://en.wikipedia.org/wiki/Stadtilm)
99338 - Plaue (http://en.wikipedia.org/wiki/Plaue)
99423–99428 - Weimar (http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar)
99438 - Bad Berka (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Berka)
99439 - Buttelstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Buttelstedt), Neumark (http://en.wikipedia.org/wiki/Neumark,_Thuringia)
99441 - Kromsdorf, Magdala (http://en.wikipedia.org/wiki/Magdala,_Germany)
99444 - Blankenhain (http://en.wikipedia.org/wiki/Blankenhain)
99446-99448 - Kranichfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Kranichfeld)
99510 - Apolda (http://en.wikipedia.org/wiki/Apolda) Verwaltungsgemeinschaft Ilmtal-Weinstraße: except Kromsdorf
99516-99518 - Bad Sulza (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Sulza)
99610 - Sömmerda (http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6mmerda)
99625 - Kölleda (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lleda)
99628 - Buttstädt (http://en.wikipedia.org/wiki/Buttst%C3%A4dt)
99631 - Weißensee (http://en.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fensee,_Thuringia)
99636 - Rastenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rastenberg)
99638 - Kindelbrück (http://en.wikipedia.org/wiki/Kindelbr%C3%BCck)
99706 - Sondershausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sondershausen)
99713 - Ebeleben (http://en.wikipedia.org/wiki/Ebeleben)
99718 - Clingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Clingen), Greußen (http://en.wikipedia.org/wiki/Greu%C3%9Fen), Großenehrich (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fenehrich)
99734 - Nordhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Nordhausen)
99752 - Bleicherode (http://en.wikipedia.org/wiki/Bleicherode)
99755 - Ellrich (http://en.wikipedia.org/wiki/Ellrich)
99759 - Bleicherode
99762 - Nordhausen
99769 - Heringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Heringen,_Thuringia)
99817 - Eisenach (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenach,_Germany)
99830 - Treffurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Treffurt)
99831 - Creuzburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Creuzburg), Treffurt
99837 - Berka/Werra (http://en.wikipedia.org/wiki/Berka/Werra)
99842 - Ruhla (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruhla)
99867 - Gotha (http://en.wikipedia.org/wiki/Gotha)
99869 - Mühlberg (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlberg,_Thuringia)
99880 - Waltershausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Waltershausen)
99885 - Ohrdruf (http://en.wikipedia.org/wiki/Ohrdruf)
99892-99894 - Friedrichroda (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrichroda)
99897 - Tambach-Dietharz (http://en.wikipedia.org/wiki/Tambach-Dietharz)
99898 - Friedrichroda
99947 - Bad Langensalza (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Langensalza)
99955 - Bad Tennstedt (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Tennstedt)
99974 - Mühlhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlhausen)
99994 - Schlotheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Schlotheim)
North Rhine-Westphalia
32000-32999
32423-32429 - Minden (http://en.wikipedia.org/wiki/Minden)
32469 - Petershagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Petershagen)
32257 - Bünde (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCnde)
32584 - Löhne (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6hne)
32657 - Lemgo (http://en.wikipedia.org/wiki/Lemgo)
32701–32760 - Detmold (http://en.wikipedia.org/wiki/Detmold)
32825 - Blomberg
33000-33999
33098-33106 - Paderborn (http://en.wikipedia.org/wiki/Paderborn)
33165 - Lichtenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenau,_Westphalia)
33501–33739 - Bielefeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Bielefeld)
33775 - Versmold (http://en.wikipedia.org/wiki/Versmold)
33415 - Verl (http://en.wikipedia.org/wiki/Verl)
40000-40999
40547 - Düsseldorf (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf)
40593 - Düsseldorf-Benrath (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf-Benrath)
40597 - Düsseldorf-Benrath
40667-40668, 40670 - Meerbusch (http://en.wikipedia.org/wiki/Meerbusch)
40699 - Erkrath (http://en.wikipedia.org/wiki/Erkrath)
40721,40723,40724 - Hilden (http://en.wikipedia.org/wiki/Hilden)
40764 - Langenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Langenfeld_(Rhineland))
40789 - Monheim am Rhein (http://en.wikipedia.org/wiki/Monheim_(Rhine))
40822 - Mettmann (http://en.wikipedia.org/wiki/Mettmann)
40878–40885 - Ratingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ratingen)
41000-41999
41001-41239 - Mönchengladbach (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nchengladbach)
41334 - Nettetal
41363 - Jüchen
41460-41492 - Neuss (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuss)
41515 - Grevenbroich
41751 - Viersen (Dülken)
41836 - Hückelhoven (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCckelhoven)
41844 - Wegberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wegberg)
42000-42999
42103–42399 - Wuppertal (http://en.wikipedia.org/wiki/Wuppertal)
42477 - Radevormwald (http://en.wikipedia.org/wiki/Radevormwald)
42489 - Wülfrath (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%BClfrath)
42499 - Hückeswagen (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCckeswagen)
42512-42555 Velbert (http://en.wikipedia.org/wiki/Velbert)
42579 - Heiligenhaus (http://en.wikipedia.org/wiki/Heiligenhaus)
42601-42719 Solingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Solingen)
42781 - Haan (http://en.wikipedia.org/wiki/Haan)
42799 - Leichlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Leichlingen)
42801-42899 Remscheid (http://en.wikipedia.org/wiki/Remscheid)
42929 - Wermelskirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wermelskirchen)
44000-44999
44000-44399 - Dortmund (http://en.wikipedia.org/wiki/Dortmund)
44532-44536 - Lünen (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCnen)
44575-44581 - Castrop-Rauxel (http://en.wikipedia.org/wiki/Castrop-Rauxel)
44623-44653 - Herne (http://en.wikipedia.org/wiki/Herne,_Germany)
44787-44894 - Bochum (http://en.wikipedia.org/wiki/Bochum)
45000-45999
45000-45399 - Essen (http://en.wikipedia.org/wiki/Essen)
45468-45481 - Mülheim an der Ruhr (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClheim_an_der_Ruhr)
45525,45527,45529 - Hattingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hattingen)
45549 - Sprockhövel (http://en.wikipedia.org/wiki/Sprockh%C3%B6vel)
46000-46999
46242 - Bottrop (http://en.wikipedia.org/wiki/Bottrop)
46282 - Dorsten (http://en.wikipedia.org/wiki/Dorsten)
46509 - Xanten (http://en.wikipedia.org/wiki/Xanten)
46519 - Alpen
46562 - Voerde
46537 - Dinslaken
47000-47999
47638 - Straelen (http://en.wikipedia.org/wiki/Straelen)
47665 - Sonsbeck (http://en.wikipedia.org/wiki/Sonsbeck)
47798–47839 - Krefeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Krefeld)
47877 - Willich (http://en.wikipedia.org/wiki/Willich)
47918 - Tönisvorst (http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6nisvorst)
48000-48999
48143-48167 Münster (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster)
48231 - Warendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Warendorf)
48249 - Dülmen (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%BClmen)
48291 - Telgte (http://en.wikipedia.org/wiki/Telgte)
48351 - Everswinkel (http://en.wikipedia.org/wiki/Everswinkel)
48465 - Isterberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Isterberg)
48477 - Hörstel (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rstel)
48488 - Emsbüren (http://en.wikipedia.org/wiki/Emsb%C3%BCren)
48727 - Billerbeck (http://en.wikipedia.org/wiki/Billerbeck)
49000-49999
49074–49090 - Osnabrück (http://en.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck)
49477-49479 - Ibbenbüren (http://en.wikipedia.org/wiki/Ibbenb%C3%BCren)
50000-50999
50226 - Frechen (http://en.wikipedia.org/wiki/Frechen)
50600-50999 Köln (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln) (west, main part)
51000-51999
51060-51149 - Köln (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln) (east; main part in 50000 series)
51368-51381 - Leverkusen (http://en.wikipedia.org/wiki/Leverkusen)
51399 - Burscheid (http://en.wikipedia.org/wiki/Burscheid)
51545 - Waldbröl (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldbr%C3%B6l)
51588 - Nümbrecht (http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCmbrecht)
51643,51645,51647 - Gummersbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gummersbach)
51702 - Bergneustadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Bergneustadt)
51709 - Marienheide (http://en.wikipedia.org/wiki/Marienheide)
51766 - Engelskirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Engelskirchen)
51789 - Lindlar (http://en.wikipedia.org/wiki/Lindlar)
52000-52999
52000 - 52080 Aachen (http://en.wikipedia.org/wiki/Aachen)
52134 - Herzogenrath (http://en.wikipedia.org/wiki/Herzogenrath)
52146 - Würselen (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrselen)
52152 - Simmerath (http://en.wikipedia.org/wiki/Simmerath)
52156 - Monschau (http://en.wikipedia.org/wiki/Monschau)
52159 - Roetgen (http://en.wikipedia.org/wiki/Roetgen)
52222 - 52224 Stolberg (Rhineland) (http://en.wikipedia.org/wiki/Stolberg_(Rhineland))
52231 - 52249 Eschweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschweiler)
52349 - 52355 Düren (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCren)
52372 - Kreuzau (http://en.wikipedia.org/wiki/Kreuzau)
52379 - Langerwehe (http://en.wikipedia.org/wiki/Langerwehe)
52382 - Niederzier (http://en.wikipedia.org/wiki/Niederzier)
52385 - Nideggen (http://en.wikipedia.org/wiki/Nideggen)
52388 - Nörvenich (http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rvenich)
52391 - Vettweiß (http://en.wikipedia.org/wiki/Vettwei%C3%9F)
52393 - Hürtgenwald (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCrtgenwald)
52396 - Heimbach (Eifel) (http://en.wikipedia.org/wiki/Heimbach_(Eifel))
52399 - Merzenich (http://en.wikipedia.org/wiki/Merzenich)
52428 - Jülich (http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BClich)
52441 - Linnich (http://en.wikipedia.org/wiki/Linnich)
52445 - Titz (http://en.wikipedia.org/wiki/Titz)
52457 - Aldenhoven (http://en.wikipedia.org/wiki/Aldenhoven)
52459 - Inden (Rheinland) (http://en.wikipedia.org/wiki/Inden_(Rheinland))
52477 - Alsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Alsdorf)
52499 - Baesweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Baesweiler)
52511 - Geilenkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Geilenkirchen)
52525 - Heinsberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Heinsberg)
52531 - Übach-Palenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbach-Palenberg)
52538 - Gangelt (http://en.wikipedia.org/wiki/Gangelt)
53000-53999
5311x - Bonn (http://en.wikipedia.org/wiki/Bonn) (main part)
5317x - Bonn, borough of Bad Godesberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Godesberg)
532xx - Bonn, borough of Beuel
53332 - Bornheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bornheim_(Rheinland))
53340 - Meckenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Meckenheim)
53347 - Alfter (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfter)
53359 - Rheinbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Rheinbach)
53604 - Bad Honnef (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Honnef)
53639 - Königswinter (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigswinter)
53721 - Siegburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Siegburg)
53757 - Sankt Augustin (http://en.wikipedia.org/wiki/Sankt_Augustin)
53773 - Hennef (http://en.wikipedia.org/wiki/Hennef) at the Sieg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sieg_(river)) river
53797 - Lohmar (http://en.wikipedia.org/wiki/Lohmar)
53783 - Eitorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Eitorf) at the Sieg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sieg_(river)) river
53804 - Much (http://en.wikipedia.org/wiki/Much,_Germany)
53809 - Ruppichteroth (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruppichteroth)
53819 - Neunkirchen-Seelscheid (http://en.wikipedia.org/wiki/Neunkirchen-Seelscheid)
53840,53842,53844 - Troisdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Troisdorf)
53859 - Niederkassel (http://en.wikipedia.org/wiki/Niederkassel)
53913 - Swisttal
55000-55999
55548 - Lippstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Lippstadt)
57000-57999
57072–57080 - Siegen (http://en.wikipedia.org/wiki/Siegen)
58000-58999
58000 - 58139 Hagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hagen)
58239 - Schwerte (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwerte)
58256 - Ennepetal (http://en.wikipedia.org/wiki/Ennepetal)
58285 - Gevelsberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Gevelsberg)
58300 - Wetter (Ruhr) (http://en.wikipedia.org/wiki/Wetter_(Ruhr))
58313 - Herdecke (http://en.wikipedia.org/wiki/Herdecke)
58332 - Schwelm (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwelm)
58401 - 58456 Witten (http://en.wikipedia.org/wiki/Witten,_Germany)
58507 - 58515 Lüdenscheid (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCdenscheid)
58706 - 58708 Menden (http://en.wikipedia.org/wiki/Menden)
59000-59999
59174 - Kamen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kamen)
59192 - Bergkamen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bergkamen)
59439 - Holzwickede (http://en.wikipedia.org/wiki/Holzwickede)
59494 - Soest (http://en.wikipedia.org/wiki/Soest,_Germany)
Rhineland-Palatinate
53000-53999
53520 - Herresbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Herresbach)
53809 is in North Rhine-Westphalia
54000-54999
54290-54296 - Trier (http://en.wikipedia.org/wiki/Trier)
54306 - Kordel (http://en.wikipedia.org/wiki/Kordel)
54313 - Zemmer (http://en.wikipedia.org/wiki/Zemmer)
54338 - Schweich (http://en.wikipedia.org/wiki/Schweich)
54441 - Trassem (http://en.wikipedia.org/wiki/Trassem)
54470 - Bernkastel-Kues (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernkastel-Kues)
54479 - Horath (http://en.wikipedia.org/wiki/Horath)
54595 - Prüm (http://en.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%BCm)
54634 - Bitburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bitburg)
54529 - Spangdahlem (http://en.wikipedia.org/wiki/Spangdahlem)
55000-55999
55001-55131 - Mainz (http://en.wikipedia.org/wiki/Mainz)
55218 - Ingelheim am Rhein (http://en.wikipedia.org/wiki/Ingelheim_am_Rhein)
55270 - Nieder-Olm (http://en.wikipedia.org/wiki/Nieder-Olm), Klein-Winternheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Klein-Winternheim)
55411 - Bingen am Rhein (http://en.wikipedia.org/wiki/Bingen_am_Rhein)
55471 - Fronhofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Fronhofen)
55543,55545,55529 - Bad Kreuznach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Kreuznach)
55566 - Daubach (http://en.wikipedia.org/wiki/Daubach)
55569 - Auen (http://en.wikipedia.org/wiki/Auen,_Germany)
55595 - Sponheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Sponheim)
55743 - Idar-Oberstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Idar-Oberstein)
55758 - Weiden bei Idar-Oberstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Weiden,_Rhineland-Palatinate)
56000-56999
56001–56077 - Koblenz (http://en.wikipedia.org/wiki/Koblenz)
56281 - Dörth (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rth)
56291 - Bickenbach (Hunsrück) (http://en.wikipedia.org/wiki/Bickenbach_(Hunsr%C3%BCck))
56346 - Reichenberg, Rhineland-Palatinate (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichenberg,_Rhineland-Palatinate)
56368 - Katzenelnbogen (http://en.wikipedia.org/wiki/Katzenelnbogen)
56370 - Biebrich, Rhineland Palatinate (http://en.wikipedia.org/wiki/Biebrich,_Rhineland_Palatinate)
56459 - Rothenbach (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rothenbach,_Germany&action=edit&redlink=1)
56472 - Hardt (Westerwald) (http://en.wikipedia.org/wiki/Hardt_(Westerwald))
56564–56567 - Neuwied (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuwied)
56626 - Andernach (http://en.wikipedia.org/wiki/Andernach)
56841 - Traben-Trarbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Traben-Trarbach)
56851 - Zell (Mosel) (http://en.wikipedia.org/wiki/Zell_(Mosel))
57000-57999
57612 - Birnbach, Busenhausen, Eichelhardt, Giesenhausen, Heupelzen, Hemmelzen, Helmeroth, Helmenzen, Hilgenroth, Idelberg, Isert, Kettenhausen, Kroppach, Obererbach (Westerwald)), Ölsen, Racksen, Volkerzen
65000-65999
65624 - Altendiez (http://en.wikipedia.org/wiki/Altendiez)
65835 is in Hesse.
66000-66999
66482 - Zweibrücken (http://en.wikipedia.org/wiki/Zweibr%C3%BCcken)
66849 - Landstuhl
66879 - Reichenbach-Steegen (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichenbach-Steegen)
66894 - Martinshöhe
66907 - Glan-Münchweiler
67000-67999
67059 - Ludwigshafen, am Rhein
67294 - Ilbesheim
67346 - Speyer (http://en.wikipedia.org/wiki/Speyer)
76000-76999
76726 - Germersheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Germersheim)
76744 - Vollmersweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Vollmersweiler), Wörth am Rhein (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rth_am_Rhein)
76751 - Jockgrim (http://en.wikipedia.org/wiki/Jockgrim)
76756 - Bellheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bellheim)
76761 - Ruelzheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruelzheim)
76764 - Rheinzabern (http://en.wikipedia.org/wiki/Rheinzabern)
76767 - Hagenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Hagenbach)
76768 - Berg (http://en.wikipedia.org/wiki/Berg,_Germersheim)
76770 - Hatzenbuehl (http://en.wikipedia.org/wiki/Hatzenbuehl)
76771 - Hoerdt (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rdt)
76773 - Kuhardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Kuhardt)
76774 - Leimersheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Leimersheim)
76776 - Neuburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuburg_am_Rhein)
76777 - Neupotz (http://en.wikipedia.org/wiki/Neupotz)
76779 - Scheibenhardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Scheibenhardt)
76829 - Landau in der Pfalz (http://en.wikipedia.org/wiki/Landau_in_der_Pfalz)
76829 - Leinsweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Leinsweiler), Ranschbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Ranschbach)
76831 - Billigheim-Ingenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Billigheim-Ingenheim), Birkweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Birkweiler), Eschbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschbach_(Pfalz)), Göcklingen (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6cklingen), Heuchelheim-Klingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Heuchelheim-Klingen), Ilbesheim bei Landau in der Pfalz (http://en.wikipedia.org/wiki/Ilbesheim_bei_Landau_in_der_Pfalz), Impflingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Impflingen)
76833 - Böchingen (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6chingen), Frankweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Frankweiler), Knöringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%B6ringen), Siebeldingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Siebeldingen), Walsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Walsheim)
76835 - Burrweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Burrweiler), Flemlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Flemlingen), Gleisweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Gleisweiler), Hainfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Hainfeld,_Germany), Rhodt unter Rietburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rhodt_unter_Rietburg), Roschbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Roschbach), Weyher (http://en.wikipedia.org/wiki/Weyher)
76846 - Hauenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Hauenstein)
76848 - Darstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Darstein), Dimbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Dimbach), Lug (http://en.wikipedia.org/wiki/Lug,_Germany), Schwanheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwanheim,_Rhineland-Palatinate), Spirkelbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Spirkelbach), Wilgartswiesen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilgartswiesen)
76855 - Annweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Annweiler)
76857 - Albersweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Albersweiler), Dernbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Dernbach,_S%C3%BCdliche_Weinstra%C3%9Fe), Eußerthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Eu%C3%9Ferthal), Gossersweiler-Stein (http://en.wikipedia.org/wiki/Gossersweiler-Stein), Münchweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchweiler_am_Klingbach), Ramberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ramberg,_Rhineland-Palatinate), Rinnthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Rinnthal), Silz (http://en.wikipedia.org/wiki/Silz,_Rhineland-Palatinate), Völkersweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6lkersweiler), Waldhambach (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldhambach,_Rhineland-Palatinate), Waldrohrbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldrohrbach), Wernersberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wernersberg)
76863 - Herxheim (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Herxheim_bei_Landau&action=edit&redlink=1), Herxheimweyher (http://en.wikipedia.org/wiki/Herxheimweyher)
76865 - Insheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Insheim), Rohrbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Rohrbach,_S%C3%BCdliche_Weinstra%C3%9Fe)
76870 - Kandel (http://en.wikipedia.org/wiki/Kandel)
76872 - Bruchsiedlung (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bruchsiedlung&action=edit&redlink=1)
76872 - Erlenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Erlenbach_bei_Kandel), Freckenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Freckenfeld), Hergersweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Hergersweiler), Minfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Minfeld), Steinweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinweiler), Winden (http://en.wikipedia.org/wiki/Winden,_Germersheim)
76877 - Offenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Offenbach_an_der_Queich)
76879 - Bornheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bornheim_(Pfalz)), Essingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Essingen,_Rhineland-Palatinate), Hochstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Hochstadt,_Rhineland-Palatinate), Knittelsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Knittelsheim), Ottersheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Ottersheim_bei_Landau)
76887 - Bad Bergzabern (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Bergzabern), Böllenborn (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6llenborn), Oberhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberhausen,_S%C3%BCdliche_Weinstra%C3%9Fe)
76889 - Barbelroth (http://en.wikipedia.org/wiki/Barbelroth), Birkenhördt (http://en.wikipedia.org/wiki/Birkenh%C3%B6rdt), Dierbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Dierbach), Dörrenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rrenbach), Gleiszellen-Gleishorbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gleiszellen-Gleishorbach), Kapellen-Drusweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Kapellen-Drusweiler), Kapsweyer (http://en.wikipedia.org/wiki/Kapsweyer), Klingenmünster (http://en.wikipedia.org/wiki/Klingenm%C3%BCnster), Niederhorbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Niederhorbach), Niederotterbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Niederotterbach),Oberotterbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberotterbach), Oberschlettenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberschlettenbach), Pleisweiler-Oberhofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Pleisweiler-Oberhofen), Schweigen-Rechtenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Schweigen-Rechtenbach), Schweighofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schweighofen), Steinfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinfeld,_Rhineland-Palatinate), Vorderweidenthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Vorderweidenthal)
76891 - Bobenthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Bobenthal), Bruchweiler-Bärenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bruchweiler-B%C3%A4renbach), Bundenthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Bundenthal), Busenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Busenberg), Erlenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Erlenbach_bei_Dahn), Niederschlettenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Niederschlettenbach), Nothweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Nothweiler), Rumbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Rumbach)
Hesse (http://en.wikipedia.org/wiki/Hesse)
34000-34999
34001-34134 - Kassel (http://en.wikipedia.org/wiki/Kassel)
34212 - Melsungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Melsungen)
34225 - Baunatal (http://en.wikipedia.org/wiki/Baunatal)
34246 - Vellmar (http://en.wikipedia.org/wiki/Vellmar)
34260 - Kaufungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kaufungen)
34281 - Gudensberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Gudensberg)
34286 - Spangenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Spangenberg)
34289 - Zierenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Zierenberg)
34305 - Niedenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Niedenstein)
34311 - Naumburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Naumburg,_Hesse)
34369 - Hofgeismar (http://en.wikipedia.org/wiki/Hofgeismar)
34376 - Immenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Immenhausen)
34385 - Bad Karlshafen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Karlshafen)
34388 - Trendelburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Trendelburg)
34393 - Grebenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Grebenstein)
34396 - Liebenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Liebenau,_Hesse)
34454 - Bad Arolsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Arolsen)
34466 - Wolfhagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfhagen)
34471 - Volkmarsen (http://en.wikipedia.org/wiki/Volkmarsen)
34474 - Diemelstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Diemelstadt)
34497 - Korbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Korbach)
34513 - Waldeck (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldeck,_Hesse)
34521-34537 - Bad Wildungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Wildungen)
34560 - Fritzlar (http://en.wikipedia.org/wiki/Fritzlar)
34582 - Borken (http://en.wikipedia.org/wiki/Borken,_Hesse)
34587 - Felsberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Felsberg,_Hesse)
34613 - Schwalmstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwalmstadt)
34626 - Neukirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neukirchen,_Hesse)
34639 - Schwarzenborn (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzenborn,_Hesse)
35000-35999
35037-35043 - Marburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Marburg)
35066 - Frankenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenberg,_Hesse)
35075 - Gladenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gladenbach)
35083 - Wetter (http://en.wikipedia.org/wiki/Wetter,_Hesse)
35088 - Battenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Battenberg,_Hesse)
35104 - Lichtenfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenfels,_Hesse)
35109-35110 - Frankenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenau)
35116 - Hatzfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Hatzfeld)
35119 - Rosenthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Rosenthal,_Hesse)
35216 - Biedenkopf (http://en.wikipedia.org/wiki/Biedenkopf)
35260 - Stadtallendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Stadtallendorf)
35274 - Kirchhain (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchhain)
35279 - Neustadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt,_Hesse)
35282 - Rauschenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rauschenberg,_Hesse)
35285 - Gemünden (http://en.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCnden_(Wohra))
35287 - Amöneburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Am%C3%B6neburg)
35305 - Grünberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnberg,_Hesse)
35315 - Homberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Homberg_(Ohm))
35321 - Laubach (http://en.wikipedia.org/wiki/Laubach)
35327 - Ulrichstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Ulrichstein)
35390-35398 - Gießen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gie%C3%9Fen)
35410 - Hungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hungen)
35415 - Pohlheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Pohlheim)
35423 - Lich (http://en.wikipedia.org/wiki/Lich,_Hesse)
35440 - Linden (http://en.wikipedia.org/wiki/Linden,_Hesse)
35444 - Biebertal (http://en.wikipedia.org/wiki/Biebertal)
35457 - Lollar (http://en.wikipedia.org/wiki/Lollar)
35460 - Staufenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Staufenberg,_Hesse)
35469 - Allendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Allendorf,_Giessen)
35510 - Butzbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Butzbach)
35516 - Münzenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnzenberg)
35576-35586 - Wetzlar (http://en.wikipedia.org/wiki/Wetzlar)
35606 - Solms (http://en.wikipedia.org/wiki/Solms)
35614 - Aßlar (http://en.wikipedia.org/wiki/A%C3%9Flar)
35619 - Braunfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Braunfels)
35633 - Lahnau (http://en.wikipedia.org/wiki/Lahnau)
35638 - Leun (http://en.wikipedia.org/wiki/Leun)
35683-35690 - Dillenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Dillenburg)
35708 - Haiger (http://en.wikipedia.org/wiki/Haiger)
35745 - Herborn (http://en.wikipedia.org/wiki/Herborn_(Hesse))
35781 - Weilburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Weilburg)
36000-36999
36037,36039,36041,36043 - Fulda (http://en.wikipedia.org/wiki/Fulda)
36088 - Hünfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCnfeld)
36110 - Schlitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Schlitz,_Hesse)
36129 - Gersfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Gersfeld)
36142 - Tann (http://en.wikipedia.org/wiki/Tann,_Hesse)
36179 - Bebra (http://en.wikipedia.org/wiki/Bebra)
36199 - Rotenburg an der Fulda (http://en.wikipedia.org/wiki/Rotenburg_an_der_Fulda)
36205 - Sontra (http://en.wikipedia.org/wiki/Sontra)
36251 - Bad Hersfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Hersfeld)
36266 - Heringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Heringen)
36304 - Alsfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Alsfeld)
36320 - Kirtorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirtorf)
36323 - Grebenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Grebenau)
36329 - Romrod (http://en.wikipedia.org/wiki/Romrod)
36341 - Lauterbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauterbach,_Hesse)
36358 - Herbstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Herbstein)
36381 - Schlüchtern (http://en.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCchtern)
36396 - Steinau an der Straße (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinau_an_der_Stra%C3%9Fe)
37000-37999
37213-37218 - Witzenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Witzenhausen)
37230-37235 - Hessisch Lichtenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Hessisch_Lichtenau)
37242 - Bad Sooden-Allendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Sooden-Allendorf)
37247 - Großalmerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Falmerode)
37281 - Wanfried (http://en.wikipedia.org/wiki/Wanfried)
37284 - Waldkappel (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldkappel)
37296 - Eschwege (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschwege)
60000-60999
60308-60599 Frankfurt am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt)
61000-61999
61118 - Bad Vilbel (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Vilbel)
61130 - Nidderau (http://en.wikipedia.org/wiki/Nidderau)
61137 - Schöneck (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6neck,_Hesse)
61169 - Friedberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedberg,_Hesse)
61184 - Karben (http://en.wikipedia.org/wiki/Karben)
61191 - Rosbach vor der Höhe (http://en.wikipedia.org/wiki/Rosbach_vor_der_H%C3%B6he)
61194 - Niddatal (http://en.wikipedia.org/wiki/Niddatal)
61197 - Florstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Florstadt)
61203 - Reichelsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichelsheim_(Wetterau))
61231 - Bad Nauheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Nauheim)
61250 - Usingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Usingen)
61267 - Neu-Anspach (http://en.wikipedia.org/wiki/Neu-Anspach)
61348,61350,61352 Bad Homburg vor der Höhe (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Homburg_vor_der_H%C3%B6he)
61381 - Friedrichsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrichsdorf)
61440 - Oberursel (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberursel_(Taunus))
61449 - Steinbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinbach_(Taunus))
61462 - Königstein im Taunus (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigstein_im_Taunus)
61476 - Kronberg im Taunus (http://en.wikipedia.org/wiki/Kronberg_im_Taunus)
63000-63999
63065-63075 - Offenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Offenbach,_Hesse)
63110 - Rodgau (http://en.wikipedia.org/wiki/Rodgau)
63128 - Dietzenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Dietzenbach)
63150 - Heusenstamm (http://en.wikipedia.org/wiki/Heusenstamm)
63165 - Mühlheim am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlheim_am_Main)
63179 - Obertshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Obertshausen)
63225 - Langen (http://en.wikipedia.org/wiki/Langen,_Hesse)
63263 - Neu-Isenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neu-Isenburg)
63303 - Dreieich (http://en.wikipedia.org/wiki/Dreieich)
63322 - Rödermark
63329 - Egelsbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Egelsbach)
63450,63452,63454,63456,63457 - Hanau (http://en.wikipedia.org/wiki/Hanau)
63477 - Maintal (http://en.wikipedia.org/wiki/Maintal)
63486 - Bruchköbel (http://en.wikipedia.org/wiki/Bruchk%C3%B6bel)
63500 - Seligenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Seligenstadt)
63505 - Langenselbold (http://en.wikipedia.org/wiki/Langenselbold)
63517 - Rodenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Rodenbach)
63526 - Erlensee (http://en.wikipedia.org/wiki/Erlensee)
63571 - Gelnhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gelnhausen)
63579 - Freigericht (http://en.wikipedia.org/wiki/Freigericht)
63607 - Wächtersbach (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4chtersbach)
63619 - Bad Orb (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Orb)
63628 - Bad Soden-Salmünster (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Soden-Salm%C3%BCnster)
63654 - Büdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCdingen)
63667 - Nidda (http://en.wikipedia.org/wiki/Nidda,_Hesse)
63679 - Schotten (http://en.wikipedia.org/wiki/Schotten)
63683 - Ortenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ortenberg,_Hesse)
63688 - Gedern (http://en.wikipedia.org/wiki/Gedern)
64000-64999
64283 - 64297 Darmstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Darmstadt)
64319 - Pfungstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfungstadt)
64331 - Weiterstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Weiterstadt)
64347 - Griesheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Griesheim_(Hesse))
64372 - Ober-Ramstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ober-Ramstadt)
64397 - Modautal (http://en.wikipedia.org/wiki/Modautal)
64395,64398-64401 - Groß-Bieberau (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F-Bieberau)
64404 - Bickenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bickenbach_(Bergstra%C3%9Fe))
64319 - Pfungstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfungstadt)
64348-64354 - Reinheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Reinheim)
64501-64521 - Groß-Gerau (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F-Gerau)
64546 - Mörfelden-Walldorf (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rfelden-Walldorf)
64560 - Riedstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Riedstadt)
64673 - Zwingenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Zwingenberg)
64625 - Bensheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bensheim)
64579 - Gernsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Gernsheim)
64625 - Bensheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bensheim)
64646 - Heppenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Heppenheim)
64653 - Lorsch (http://en.wikipedia.org/wiki/Lorsch)
64673 - Zwingenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Zwingenberg)
64689 - Grasellenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Grasellenbach)
64711 - Erbach im Odenwald (http://en.wikipedia.org/wiki/Erbach_im_Odenwald)
64720 - Michelstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Michelstadt)
64732 - Bad König (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_K%C3%B6nig)
64743 - Beerfelden (http://en.wikipedia.org/wiki/Beerfelden)
64747 - Breuberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Breuberg)
64757 - Hirschhorn (http://en.wikipedia.org/wiki/Hirschhorn_(Neckar))
64768 - Lindenfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Lindenfels)
64801-64807 - Dieburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Dieburg)
64823 - Groß-Umstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9F-Umstadt)
64832 - Babenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Babenhausen)
65000-65999
65183-65207 - Wiesbaden (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden)
65232 - Taunusstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Taunusstein)
65239 - Hochheim am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Hochheim_am_Main)
65307 - Bad Schwalbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Schwalbach)
65343-65347 - Eltville (http://en.wikipedia.org/wiki/Eltville)
65366 - Geisenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Geisenheim)
65375 - Oestrich-Winkel (http://en.wikipedia.org/wiki/Oestrich-Winkel)
65385 - Rüdesheim am Rhein (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCdesheim_am_Rhein)
65391 - Lorch (http://en.wikipedia.org/wiki/Lorch,_Hesse)
65428 - Rüsselsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCsselsheim)
65439 - Flörsheim am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%B6rsheim_am_Main)
65451 - Kelsterbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Kelsterbach)
65479 - Raunheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Raunheim)
65510 - Idstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Idstein)
65520 - Bad Camberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Camberg)
65549-65556 - Limburg an der Lahn (http://en.wikipedia.org/wiki/Limburg_an_der_Lahn)
65589 - Hadamar (http://en.wikipedia.org/wiki/Hadamar)
65594 - Runkel (http://en.wikipedia.org/wiki/Runkel)
65606 - Villmar (http://en.wikipedia.org/wiki/Villmar)
65719 - Hofheim am Taunus (http://en.wikipedia.org/wiki/Hofheim_am_Taunus), Homberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Homberg_(Efze))
65760 - Eschborn (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschborn)
65779 - Kelkheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Kelkheim)
65795 - Hattersheim am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Hattersheim_am_Main)
65812 - Bad Soden (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Soden)
65817 - Eppstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Eppstein)
65824 - Schwalbach am Taunus (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwalbach_am_Taunus)
65843 - Sulzbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulzbach,_Hesse)
65835 - Liederbach am Taunus (http://en.wikipedia.org/wiki/Liederbach_am_Taunus)
65824 - Schwalbach am Taunus (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwalbach_am_Taunus)
65929-65936 Frankfurt am Main
68000-68999
68519 - Viernheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Viernheim)
68623 - Lampertheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Lampertheim)
68642 - Bürstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrstadt)
69000-69999
69235-69239 - Neckarsteinach (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckarsteinach)
69412,69434 - Hirschhorn (http://en.wikipedia.org/wiki/Hirschhorn_(Neckar))
69483 - Wald-Michelbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Wald-Michelbach)
69488 - Birkenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Birkenau_(Odenwald))
69509 - Mörlenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rlenbach)
69517 - Gorxheimertal (http://en.wikipedia.org/wiki/Gorxheimertal)
69518 - Abtsteinach (http://en.wikipedia.org/wiki/Abtsteinach)
Saarland
66000-66999
66001-66133 Saarbrücken (http://en.wikipedia.org/wiki/Saarbr%C3%BCcken)
66564 - Ottweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Ottweiler)
66583 - Spiesen-Elversberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Spiesen-Elversberg)
66606 - Sankt Wendel (http://en.wikipedia.org/wiki/Sankt_Wendel)
66701 - Beckingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Beckingen)
66740 - Saarlouis (http://en.wikipedia.org/wiki/Saarlouis)
66773 - Schwalbach, Saarland (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwalbach,_Saarland)
67000-67999
67378 - Zeiskam (http://en.wikipedia.org/wiki/Zeiskam)
Baden-Württemberg
68000-68999
68526 - Ladenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ladenburg)
68723 - Schwetzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwetzingen)
68743-68753 - Waghäusel (http://en.wikipedia.org/wiki/Wagh%C3%A4usel)
68766 - Hockenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Hockenheim)
69000-69999
69115-69126 - Heidelberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Heidelberg)
69151 - Neckargemünd (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckargem%C3%BCnd)
69168 - Wiesloch (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiesloch)
69181 - Leimen (http://en.wikipedia.org/wiki/Leimen_(Baden))
69190 - Walldorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Walldorf)
69198 - Schriesheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Schriesheim)
69207 - Sandhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sandhausen)
69214 - Eppelheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Eppelheim)
69221 - Dossenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Dossenheim)
69226 - Nussloch (http://en.wikipedia.org/wiki/Nussloch)
69231 - Rauenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rauenberg_(Kraichgau))
69234 - Dielheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Dielheim)

ÝæÒì ÇáÔæÑÈÌì
10-27-2012, 05:47 AM
69239 - Neckarsteinach (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckarsteinach)
69242 - Mühlhausen
69245 - Bammental (http://en.wikipedia.org/wiki/Bammental)
69250 - Schönau (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nau_(Odenwald))
69251 - Gaiberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Gaiberg)
69253 - Heiligkreuzsteinach (http://en.wikipedia.org/wiki/Heiligkreuzsteinach)
69254 - Malsch (http://en.wikipedia.org/wiki/Malsch)
69256 - Mauer (http://en.wikipedia.org/wiki/Mauer_(Baden))
69257 - Wiesenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiesenbach_(Rhein-Neckar))
69259 - Wilhelmsfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelmsfeld)
69412 - Eberbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Eberbach_(Baden))
69427 - Mudau (http://en.wikipedia.org/wiki/Mudau)
69429 - Waldbrunn (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldbrunn,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
69434 - Heddesbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Heddesbach)
69436 - Schönbrunn (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn_(Baden))
69437 - Neckargerach (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckargerach)
69439 - Zwingenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Zwingenberg_(Baden))
69469 - Weinheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Weinheim)
69493 - Hirschberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hirschberg_an_der_Bergstra%C3%9Fe)
69502 - Hemsbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Hemsbach)
69514 - Laudenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Laudenbach_(Rhein-Neckar))
70000-70999
70173-70629 - Stuttgart (http://en.wikipedia.org/wiki/Stuttgart)
70734,70736 - Fellbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Fellbach)
70771 - Leinfelden-Echterdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Leinfelden-Echterdingen)
70794 - Filderstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Filderstadt)
70806 - Kornwestheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Kornwestheim)
70825 - Korntal-Münchingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Korntal-M%C3%BCnchingen)
70839 - Gerlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gerlingen)
71000-71999
71032,71034 - Böblingen (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6blingen)
71063–71069 - Sindelfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sindelfingen)
71083 - Herrenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Herrenberg)
71088 - Holzgerlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Holzgerlingen)
71093 - Weil im Schönbuch (http://en.wikipedia.org/wiki/Weil_im_Sch%C3%B6nbuch)
71101 - Schönaich (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6naich)
71106 - Magstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Magstadt)
71111 - Waldenbuch (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldenbuch)
71116 - Gärtringen (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4rtringen)
71120 - Grafenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Grafenau,_W%C3%BCrttemberg)
71126 - Gäufelden (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4ufelden)
71131 - Jettingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Jettingen)
71134 - Aidlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Aidlingen)
71139 - Ehningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ehningen)
71144 - Steinenbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinenbronn)
71149 - Bondorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Bondorf)
71154 - Nufringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Nufringen)
71155 - Altdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Altdorf,_B%C3%B6blingen)
71157 - Hildrizhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hildrizhausen)
71159 - Mötzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6tzingen)
71229 - Leonberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Leonberg)
71254 - Ditzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ditzingen)
71263 - Weil der Stadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Weil_der_Stadt)
71272 - Renningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Renningen)
71277 - Rutesheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Rutesheim)
71282 - Hemmingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hemmingen)
71287 - Weissach (http://en.wikipedia.org/wiki/Weissach)
71292 - Friolzheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Friolzheim)
71296 - Heimsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Heimsheim)
71297 - Mönsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6nsheim)
71299 - Wimsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Wimsheim)
71332–71336 - Waiblingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Waiblingen)
71364 - Winnenden (http://en.wikipedia.org/wiki/Winnenden)
71384 - Weinstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Weinstadt)
71394 - Kernen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kernen)
71397 - Leutenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Leutenbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
71404 - Korb (http://en.wikipedia.org/wiki/Korb)
71409 - Schwaikheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwaikheim)
71522 - Backnang (http://en.wikipedia.org/wiki/Backnang)
71540 - Murrhardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Murrhardt)
71543 - Wüstenrot (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCstenrot)
71546 - Aspach (http://en.wikipedia.org/wiki/Aspach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
71549 - Auenwald (http://en.wikipedia.org/wiki/Auenwald)
71554 - Weissach (http://en.wikipedia.org/wiki/Weissach)
71560 - Sulzbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulzbach_an_der_Murr)
71563 - Affalterbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Affalterbach)
71566 - Althütte (http://en.wikipedia.org/wiki/Alth%C3%BCtte)
71570 - Oppenweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Oppenweiler)
71573 - Allmersbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Allmersbach)
71576 - Burgstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Burgstetten)
71577 - Großerlach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Ferlach)
71579 - Spiegelberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Spiegelberg)
71634–71642 - Ludwigsburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwigsburg)
71665 - Vaihingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Vaihingen_an_der_Enz)
71672 - Marbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Marbach_am_Neckar)
71679 - Asperg (http://en.wikipedia.org/wiki/Asperg)
71686 - Remseck (http://en.wikipedia.org/wiki/Remseck)
71691 - Freiberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Freiberg_am_Neckar)
71696 - Möglingen (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6glingen)
71701 - Schwieberdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwieberdingen)
71706 - Markgröningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Markgr%C3%B6ningen)
71711 - Murr (http://en.wikipedia.org/wiki/Murr,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
71711 - Steinheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinheim_an_der_Murr)
71717 - Beilstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Beilstein,_W%C3%BCrttemberg)
71720 - Oberstenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberstenfeld)
71723 - Großbottwar (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fbottwar)
71726 - Benningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Benningen)
71729 - Erdmannhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Erdmannhausen)
71732 - Tamm (http://en.wikipedia.org/wiki/Tamm)
71735 - Eberdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eberdingen)
71737 - Kirchberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_an_der_Murr)
71739 - Oberriexingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberriexingen)
72000-72999
72070-72076 - Tübingen (http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen)
72108 - Rottenburg am Neckar (http://en.wikipedia.org/wiki/Rottenburg_am_Neckar)
72116 - Mössingen (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ssingen)
72119 - Ammerbuch (http://en.wikipedia.org/wiki/Ammerbuch)
72124 - Pliezhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Pliezhausen)
72127 - Kusterdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kusterdingen)
72131 - Ofterdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ofterdingen)
72135 - Dettenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dettenhausen)
72138 - Kirchentellinsfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchentellinsfurt)
72141 - Walddorfhaeslach (http://en.wikipedia.org/wiki/Walddorfhaeslach)
72144 - Dusslingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dusslingen)
72145 - Hirrlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hirrlingen)
72147 - Nehren (http://en.wikipedia.org/wiki/Nehren,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
72149 - Neustetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustetten)
72160 - Horb (http://en.wikipedia.org/wiki/Horb)
72172 - Sulz (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulz_am_Neckar)
72175 - Dornhan (http://en.wikipedia.org/wiki/Dornhan)
72178 - Waldachtal (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldachtal)
72181 - Starzach (http://en.wikipedia.org/wiki/Starzach)
72184 - Eutingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eutingen)
72186 - Empfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Empfingen)
72189 - Vöhringen (http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6hringen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
72202 - Nagold (http://en.wikipedia.org/wiki/Nagold)
72213 - Altensteig (http://en.wikipedia.org/wiki/Altensteig)
72218 - Wildberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wildberg,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
72221 - Haiterbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Haiterbach)
72224 - Ebhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ebhausen)
72226 - Simmersfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Simmersfeld)
72227 - Egenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Egenhausen)
72229 - Rohrdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Rohrdorf,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
72250 - Freudenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Freudenstadt)
72270 - Baiersbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Baiersbronn)
72275 - Alpirsbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Alpirsbach)
72280 - Dornstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Dornstetten)
72285 - Pfalzgrafenweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfalzgrafenweiler)
72290 - Lossburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Lossburg)
72291 - Betzweiler-Waelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Betzweiler-Waelde)
72293 - Glatten (http://en.wikipedia.org/wiki/Glatten)
72294 - Grömbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6mbach)
72296 - Schopfloch (http://en.wikipedia.org/wiki/Schopfloch)
72297 - Seewald (http://en.wikipedia.org/wiki/Seewald)
72299 - Wörnersberg (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rnersberg)
72336 - Balingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Balingen)
72348 - Rosenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Rosenfeld,_Germany)
72351 - Geislingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Geislingen,_Zollernalbkreis)
72355 - Schömberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6mberg,_Zollernalbkreis)
72356 - Dautmergen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dautmergen)
72358 - Dormettingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dormettingen)
72359 - Dotternhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dotternhausen)
72361 - Hausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hausen_am_Tann)
72362 - Nusplingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Nusplingen)
72364 - Obernheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Obernheim)
72365 - Ratshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ratshausen)
72367 - Weilen (http://en.wikipedia.org/wiki/Weilen)
72369 - Zimmern (http://en.wikipedia.org/wiki/Zimmern_unter_der_Burg)
72371-72379 - Hechingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hechingen)
72393 - Burladingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Burladingen)
72401 - Haigerloch (http://en.wikipedia.org/wiki/Haigerloch)
72406 - Bisingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bisingen)
72411 - Bodelshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bodelshausen)
72414 - Rangendingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Rangendingen)
72415 - Grosselfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Grosselfingen)
72417 - Jungingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Jungingen)
72419 - Neufra (http://en.wikipedia.org/wiki/Neufra)
72458–72461 - Albstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Albstadt)
72469 - Meßstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Me%C3%9Fstetten)
72474 - Winterlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Winterlingen)
72475 - Bitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Bitz)
72477 - Schwenningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwenningen,_Sigmaringen)
72479 - Strassberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Stra%C3%9Fberg,_Zollernalbkreis)
72488 - Sigmaringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmaringen)
72501 - Gammertingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gammertingen)
72505 - Krauchenwies (http://en.wikipedia.org/wiki/Krauchenwies)
72510 - Stetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Stetten_am_kalten_Markt)
72511 - Bingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bingen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
72513 - Hettingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hettingen)
72514 - Inzigkofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Inzigkofen)
72516 - Scheer (http://en.wikipedia.org/wiki/Scheer,_Germany)
72517 - Sigmaringendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Sigmaringendorf)
72519 - Veringenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Veringenstadt)
72525 - Münsingen, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnsingen,_Germany)
72531 - Hohenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenstein_(Reutlingen))
72532 - Gomadingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gomadingen)
72534 - Hayingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hayingen)
72535 - Heroldstatt (http://en.wikipedia.org/wiki/Heroldstatt)
72537 - Mehrstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Mehrstetten)
72539 - Pfronstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfronstetten)
72555 - Metzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Metzingen)
72574 - Bad Urach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Urach)
72581 - Dettingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dettingen_an_der_Erms)
72582 - Grabenstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Grabenstetten)
72584 - Huelben (http://en.wikipedia.org/wiki/Huelben)
72585 - Riederich (http://en.wikipedia.org/wiki/Riederich)
72587 - Römerstein (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6merstein)
72589 - Westerheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Westerheim,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
72622 - Nürtingen (http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrtingen)
72631 - Aichtal (http://en.wikipedia.org/wiki/Aichtal)
72636 - Frickenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Frickenhausen)
72639 - Neuffen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuffen)
72644 - Oberboihingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberboihingen)
72649 - Wolfschlugen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfschlugen)
72654 - Neckartenzlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckartenzlingen)
72655 - Altdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Altdorf,_Esslingen)
72657 - Altenriet (http://en.wikipedia.org/wiki/Altenriet)
72658 - Bempflingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bempflingen)
72660 - Beuren (http://en.wikipedia.org/wiki/Beuren,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
72661 - Grafenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Grafenberg_(Reutlingen))
72663 - Grossbettlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Grossbettlingen)
72664 - Kohlberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Kohlberg,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
72666 - Neckartailfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckartailfingen)
72667 - Schlaitdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Schlaitdorf)
72669 - Unterensingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Unterensingen)
72760-72770 - Reutlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Reutlingen)
72793 - Pfullingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfullingen)
72800 - Eningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eningen)
72805 - Lichtenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenstein_(W%C3%BCrttemberg))
72810 - Gomaringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gomaringen)
72813 - St. Johann (http://en.wikipedia.org/wiki/St._Johann_(Reutlingen))
72818 - Trochtelfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Trochtelfingen)
72820 - Sonnenbuehl (http://en.wikipedia.org/wiki/Sonnenbuehl)
72827 - Wannweil (http://en.wikipedia.org/wiki/Wannweil)
72829 - Engstingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Engstingen)
73000-73999
73033-73037 - Göppingen (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ppingen)
73054 - Eislingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eislingen)
73061 - Ebersbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Ebersbach_an_der_Fils)
73066 - Uhingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Uhingen)
73072 - Donzdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Donzdorf)
73079 - Süßen (http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fen)
73084 - Salach (http://en.wikipedia.org/wiki/Salach)
73087 - Boll (http://en.wikipedia.org/wiki/Boll)
73092 - Heiningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Heiningen)
73095 - Albershausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Albershausen)
73098 - Rechberghausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Rechberghausen)
73099 - Adelberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Adelberg)
73101 - Aichelberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Aichelberg)
73102 - Birenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Birenbach)
73104 - Börtlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rtlingen)
73105 - Duernau (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrnau,_G%C3%B6ppingen)
73107 - Eschenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschenbach_(G%C3%B6ppingen))
73108 - Gammelshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gammelshausen)
73110 - Hattenhofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hattenhofen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
73111 - Lauterstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauterstein)
73113 - Ottenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Ottenbach)
73114 - Schlat (http://en.wikipedia.org/wiki/Schlat)
73116 - Waeschenbeuren (http://en.wikipedia.org/wiki/Waeschenbeuren)
73117 - Wangen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wangen_(G%C3%B6ppingen))
73119 - Zell (http://en.wikipedia.org/wiki/Zell_unter_Aichelberg)
73207 - Plochingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Plochingen)
73230 - Kirchheim unter Teck (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchheim_unter_Teck)
73235 - Weilheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Weilheim,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
73240 - Wendlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wendlingen)
73249 - Wernau (http://en.wikipedia.org/wiki/Wernau)
73252 - Lenningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Lenningen)
73257 - Köngen (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ngen)
73262 - Reichenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichenbach_an_der_Fils)
73265 - Dettingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dettingen_unter_Teck)
73266 - Bissingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bissingen_an_der_Teck)
73268 - Erkenbrechtsweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Erkenbrechtsweiler)
73269 - Hochdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Hochdorf,_Esslingen)
73271 - Holzmaden (http://en.wikipedia.org/wiki/Holzmaden)
73272 - Neidlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neidlingen)
73274 - Notzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Notzingen)
73275 - Ohmden (http://en.wikipedia.org/wiki/Ohmden)
73277 - Owen (http://en.wikipedia.org/wiki/Owen,_Germany)
73278 - Schlierbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Schlierbach_(G%C3%B6ppingen))
73312 - Berneck (http://en.wikipedia.org/wiki/Berneck)
73312 - Geislingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Geislingen_an_der_Steige)
73326 - Deggingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Deggingen)
73329 - Kuchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kuchen,_Germany)
73331-73333 - Gingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gingen_an_der_Fils)
73337 - Bad Überkingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_%C3%9Cberkingen)
73340 - Amstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Amstetten_(W%C3%BCrttemberg))
73342 - Bad Ditzenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Ditzenbach)
73344 - Gruibingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gruibingen)
73345 - Drackenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Drackenstein)
73345 - Hohenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenstadt)
73347 - Mühlhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlhausen)
73349 - Wiesensteig (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiesensteig)
73430-73434 - Aalen (http://en.wikipedia.org/wiki/Aalen)
73441 - Bopfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bopfingen)
73447 - Oberkochen (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberkochen)
73450 - Neresheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Neresheim)
73453 - Abtsgmuend (http://en.wikipedia.org/wiki/Abtsgmuend)
73457 - Essingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Essingen)
73460 - Huettlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Huettlingen)
73463 - Westhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Westhausen_(Ostalb))
73466 - Lauchheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauchheim)
73467 - Kirchheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchheim_am_Ries)
73469 - Riesbuerg (http://en.wikipedia.org/wiki/Riesbuerg)
73479 - Ellwangen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ellwangen)
73485 - Unterschneidheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Unterschneidheim)
73486 - Adelmannsfelden (http://en.wikipedia.org/wiki/Adelmannsfelden)
73488 - Ellenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ellenberg,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
73489 - Jagstzell (http://en.wikipedia.org/wiki/Jagstzell)
73491 - Neuler (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuler)
73492 - Rainau (http://en.wikipedia.org/wiki/Rainau)
73494 - Rosenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rosenberg,_Baden)
73495 - Stödtlen (http://en.wikipedia.org/wiki/St%C3%B6dtlen)
73497 - Tannhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Tannhausen)
73499 - Wört (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rt)
73525 - Schwäbisch Gmünd (http://en.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Gm%C3%BCnd)
73527 - Schwäbisch Gmünd, Taeferrot (http://en.wikipedia.org/wiki/Taeferrot)
73529 - Schwäbisch Gmünd
73540 - Heubach (http://en.wikipedia.org/wiki/Heubach)
73547 - Lorch (http://en.wikipedia.org/wiki/Lorch_(W%C3%BCrttemberg))
73550 - Waldstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldstetten)
73553 - Alfdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Alfdorf)
73557 - Mutlangen (http://en.wikipedia.org/wiki/Mutlangen)
73560 - Böbingen (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6bingen)
73563 - Mögglingen (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6gglingen)
73565 - Spraitbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Spraitbach)
73566 - Bartholomä (http://en.wikipedia.org/wiki/Bartholom%C3%A4)
73568 - Durlangen (http://en.wikipedia.org/wiki/Durlangen)
73569 - Eschach (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschach)
73569 - Obergröningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Obergr%C3%B6ningen)
73571 - Göggingen (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ggingen)
73572 - Heuchlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Heuchlingen)
73574 - Iggingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Iggingen)
73575 - Leinzell (http://en.wikipedia.org/wiki/Leinzell)
73577 - Ruppertshofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruppertshofen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
73579 - Schechingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schechingen)
73614 - Schorndorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Schorndorf)
73630 - Remshalden (http://en.wikipedia.org/wiki/Remshalden)
73635 - Rudersberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rudersberg)
73642 - Welzheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Welzheim)
73650 - Winterbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Winterbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
73655 - Plüderhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%BCderhausen)
73660 - Urbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Urbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
73663 - Berglen (http://en.wikipedia.org/wiki/Berglen)
73666 - Baltmannsweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Baltmannsweiler)
73667 - Kaisersbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Kaisersbach)
73669 - Lichtenwald (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenwald)
73728-73734 - Esslingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Esslingen)
73760 - Ostfildern (http://en.wikipedia.org/wiki/Ostfildern)
73765 - Neuhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuhausen_auf_den_Fildern)
73770 - Denkendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Denkendorf,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
73773 - Aichwald (http://en.wikipedia.org/wiki/Aichwald)
73776 - Altbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Altbach)
73779 - Deizisau (http://en.wikipedia.org/wiki/Deizisau)
74000-74999
74072-74081 - Heilbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Heilbronn)
74172 - Neckarsulm (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckarsulm)
74177 - Bad Friedrichshall (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Friedrichshall)
74182 - Obersulm (http://en.wikipedia.org/wiki/Obersulm)
74189 - Weinsberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Weinsberg)
74193 - Schwaigern (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwaigern)
74196 - Neuenstadt am Kocher (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuenstadt_am_Kocher)
74199 - Untergruppenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Untergruppenbach)
74206 - Bad Wimpfen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Wimpfen)
74211 - Leingarten (http://en.wikipedia.org/wiki/Leingarten)
74214 - Schöntal (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ntal)
74219 - Möckmühl (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ckm%C3%BChl)
74223 - Flein (http://en.wikipedia.org/wiki/Flein)
74226 - Nordheim, Baden-Württemberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Nordheim,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74229 - Oedheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Oedheim)
74232 - Abstatt (http://en.wikipedia.org/wiki/Abstatt)
74235 - Erlenbach, Baden-Württemberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Erlenbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74238 - Krautheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Krautheim)
74239 - Hardthausen am Kocher (http://en.wikipedia.org/wiki/Hardthausen_am_Kocher)
74243 - Langenbrettach (http://en.wikipedia.org/wiki/Langenbrettach)
74245 - Löwenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6wenstein)
74246 - Eberstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Eberstadt)
74248 - Ellhofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ellhofen)
74249 - Jagsthausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Jagsthausen)
74251 - Lehrensteinsfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Lehrensteinsfeld)
74252 - Massenbachhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Massenbachhausen)
74254 - Offenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Offenau)
74255 - Roigheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Roigheim)
74257 - Untereisesheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Untereisesheim)
74259 - Widdern (http://en.wikipedia.org/wiki/Widdern)
74321 - Bietigheim-Bissingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bietigheim-Bissingen)
74336 - Brackenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Brackenheim)
74343 - Sachsenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Sachsenheim)
74348 - Lauffen am Neckar (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauffen_am_Neckar)
74354 - Besigheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Besigheim)
74357 - Bönnigheim (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6nnigheim)
74360 - Ilsfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Ilsfeld)
74363 - Güglingen (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCglingen)
74366 - Kirchheim am Neckar (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchheim_am_Neckar)
74369 - Löchgau (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6chgau)
74372 - Sersheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Sersheim)
74374 - Zaberfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Zaberfeld)
74376 - Gemmrigheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Gemmrigheim)
74379 - Ingersheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Ingersheim)
74382 - Neckarwestheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckarwestheim)
74385 - Pleidelsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Pleidelsheim)
74388 - Talheim, Heilbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Talheim,_Heilbronn)
74389 - Cleebronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Cleebronn)
74391 - Erligheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Erligheim)
74392 - Freudental (http://en.wikipedia.org/wiki/Freudental)
74394 - Hessigheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Hessigheim)
74395 - Mundelsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Mundelsheim)
74397 - Pfaffenhofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfaffenhofen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74399 - Walheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Walheim)
74405 - Gaildorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Gaildorf)
74417 - Gschwend (http://en.wikipedia.org/wiki/Gschwend)
74420 - Oberrot (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberrot)
74423 - Obersontheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Obersontheim)
74424 - Bühlertann (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BChlertann)
74426 - Bühlerzell (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BChlerzell)
74427 - Fichtenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Fichtenberg_(W%C3%BCrttemberg))
74429 - Sulzbach-Laufen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulzbach-Laufen)
74523 - Schwäbisch Hall (http://en.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%A4bisch_Hall)
74532 - Ilshofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ilshofen)
74535 - Mainhardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Mainhardt)
74538 - Rosengarten (http://en.wikipedia.org/wiki/Rosengarten,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74541 - Vellberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Vellberg)
74542 - Braunsbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Braunsbach)
74544 - Michelbach an der Bilz (http://en.wikipedia.org/wiki/Michelbach_an_der_Bilz)
74547 - Untermünkheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Unterm%C3%BCnkheim)
74549 - Wolpertshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolpertshausen)
74564 - Crailsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Crailsheim)
74572 - Blaufelden (http://en.wikipedia.org/wiki/Blaufelden)
74575 - Schrozberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Schrozberg)
74579 - Fichtenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Fichtenau)
74582 - Gerabronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Gerabronn)
74585 - Rot am See (http://en.wikipedia.org/wiki/Rot_am_See)
74586 - Frankenhardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Frankenhardt)
74589 - Satteldorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Satteldorf)
74592 - Kirchberg an der Jagst (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_an_der_Jagst)
74594 - Kreßberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Kre%C3%9Fberg)
74595 - Langenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Langenburg)
74597 - Stimpfach (http://en.wikipedia.org/wiki/Stimpfach)
74599 - Wallhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wallhausen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74613 - Öhringen (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96hringen)
74626 - Bretzfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Bretzfeld)
74629 - Pfedelbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfedelbach)
74632 - Neuenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuenstein,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74635 - Kupferzell (http://en.wikipedia.org/wiki/Kupferzell)
74638 - Waldenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldenburg,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74639 - Zweiflingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Zweiflingen)
74653 - Ingelfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ingelfingen)
74653 - Künzelsau (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnzelsau)
74670 - Forchtenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Forchtenberg)
74673 - Mulfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Mulfingen)
74676 - Niedernhall (http://en.wikipedia.org/wiki/Niedernhall)
74677 - Dörzbach (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6rzbach)
74679 - Weißbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74706 - Osterburken (http://en.wikipedia.org/wiki/Osterburken)
74722 - Buchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Buchen)
74731 - Walldürn (http://en.wikipedia.org/wiki/Walld%C3%BCrn)
74736 - Hardheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Hardheim)
74740 - Adelsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Adelsheim)
74743 - Seckach (http://en.wikipedia.org/wiki/Seckach)
74744 - Ahorn (http://en.wikipedia.org/wiki/Ahorn,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74746 - Höpfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6pfingen)
74747 - Ravenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Ravenstein,_Germany)
74749 - Rosenberg (Baden) (http://en.wikipedia.org/wiki/Rosenberg_(Baden))
74821 - Mosbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Mosbach)
74831 - Gundelsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Gundelsheim,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74834 - Elztal (http://en.wikipedia.org/wiki/Elztal)
74838 - Limbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Limbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74842 - Billigheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Billigheim)
74847 - Obrigheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Obrigheim)
74850 - Schefflenz (http://en.wikipedia.org/wiki/Schefflenz)
74855 - Haßmersheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%9Fmersheim)
74858 - Aglasterhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Aglasterhausen)
74861 - Neudenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Neudenau)
74862 - Binau (http://en.wikipedia.org/wiki/Binau)
74864 - Fahrenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Fahrenbach)
74865 - Neckarzimmern (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckarzimmern)
74867 - Neunkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neunkirchen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74869 - Schwarzach (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
74889 - Sinsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Sinsheim)
74906 - Bad Rappenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Rappenau)
74909 - Meckesheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Meckesheim)
74912 - Kirchardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchardt)
74915 - Waibstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Waibstadt)
74918 - Angelbachtal (http://en.wikipedia.org/wiki/Angelbachtal)
74921 - Helmstadt-Bargen (http://en.wikipedia.org/wiki/Helmstadt-Bargen)
74924 - Neckarbischofsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckarbischofsheim)
74925 - Epfenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Epfenbach)
74927 - Eschelbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschelbronn)
74928 - Hüffenhardt (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCffenhardt)
74930 - Ittlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ittlingen)
74931 - Lobbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Lobbach)
74933 - Neidenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Neidenstein)
74934 - Reichartshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichartshausen)
74936 - Siegelsbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Siegelsbach)
74937 - Spechbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Spechbach)
74939 - Zuzenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Zuzenhausen)
75000-75999
75015 - Bretten (http://en.wikipedia.org/wiki/Bretten)
75031 - Eppingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eppingen)
75038 - Oberderdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberderdingen)
75045 - Walzbachtal (http://en.wikipedia.org/wiki/Walzbachtal)
75050 - Gemmingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gemmingen)
75053 - Gondelsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Gondelsheim)
75056 - Sulzfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulzfeld,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
75057 - Kuernbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Kuernbach)
75059 - Zaisenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Zaisenhausen)
75172-75181 - Pforzheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Pforzheim)
75196 - Remchingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Remchingen)
75203 - Koenigsbach-Stein (http://en.wikipedia.org/wiki/Koenigsbach-Stein)
75210 - Keltern (http://en.wikipedia.org/wiki/Keltern)
75217 - Birkenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Birkenfeld_(Enz))
75223 - Niefern-Öschelbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Niefern-%C3%96schelbronn)
75228 - Ispringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ispringen)
75233 - Tiefenbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Tiefenbronn)
75236 - Kaempfelbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Kaempfelbach)
75239 - Eisingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisingen)
75242 - Neuhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuhausen_(Enz))
75245 - Neulingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neulingen)
75248 - Ölbronn-Duerrn (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96lbronn-Duerrn)
75249 - Kieselbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Kieselbronn)
75305 - Walldürn (http://en.wikipedia.org/wiki/Walld%C3%BCrn)
75323 - Bad Wildbad (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Wildbad)
75328 - Schoemberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6mberg,_Calw)
75331 - Engelsbrand (http://en.wikipedia.org/wiki/Engelsbrand)
75334 - Straubenhardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Straubenhardt)
75335 - Dobel (http://en.wikipedia.org/wiki/Dobel)
75337 - Enzkloesterle (http://en.wikipedia.org/wiki/Enzkloesterle)
75339 - Hoefen (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6fen_an_der_Enz)
75365 - Calw (http://en.wikipedia.org/wiki/Calw)
75378 - Bad Liebenzell (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Liebenzell)
75382 - Althengstett (http://en.wikipedia.org/wiki/Althengstett)
75385 - Bad Teinach-Zavelstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Teinach-Zavelstein)
75387 - Neubulach (http://en.wikipedia.org/wiki/Neubulach)
75389 - Neuweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuweiler)
75391 - Gechingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gechingen)
75392 - Deckenpfronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Deckenpfronn)
75394 - Oberreichenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberreichenbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
75395 - Ostelsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Ostelsheim)
75397 - Simmozheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Simmozheim)
75399 - Unterreichenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Unterreichenbach)
75417 - Mühlacker (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlacker)
75428 - Illingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Illingen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
75433 - Maulbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Maulbronn)
75438 - Knittlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Knittlingen)
75443 - Ötisheim (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96tisheim)
75446 - Wiernsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiernsheim)
75447 - Sternenfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Sternenfels)
75449 - Wurmberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Wurmberg)
76000-76999
76131-76229 - Karlsruhe (http://en.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe)
76275 - Ettlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ettlingen)
76287 - Rheinstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Rheinstetten)
76297 - Stutensee (http://en.wikipedia.org/wiki/Stutensee)
76307 - Karlsbad (http://en.wikipedia.org/wiki/Karlsbad_(Baden))
76316 - Malsch (http://en.wikipedia.org/wiki/Malsch)
76327 - Pfinztal (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfinztal)
76332 - Bad Herrenalb (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Herrenalb)
76337 - Waldbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldbronn)
76344 - Eggenstein-Leopoldshafen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eggenstein-Leopoldshafen)
76351 - Linkenheim-Hochstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Linkenheim-Hochstetten)
76356 - Weingarten (http://en.wikipedia.org/wiki/Weingarten)
76359 - Marxzell (http://en.wikipedia.org/wiki/Marxzell)
76437 - Rastatt (http://en.wikipedia.org/wiki/Rastatt)
76448 - Durmersheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Durmersheim)
76456 - Kuppenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Kuppenheim)
76461 - Muggensturm (http://en.wikipedia.org/wiki/Muggensturm)
76467 - Bietigheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bietigheim)
76470 - Ötigheim (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96tigheim)
76473 - Iffezheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Iffezheim)
76474 - Au (http://en.wikipedia.org/wiki/Au_am_Rhein)
76476 - Bischweier (http://en.wikipedia.org/wiki/Bischweier)
76477 - Elchesheim-Illingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Elchesheim-Illingen)
76479 - Steinmauern (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinmauern)
76530-76534 - Baden-Baden (http://en.wikipedia.org/wiki/Baden-Baden)
76547 - Sinzheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Sinzheim)
76549 - Huegelsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Huegelsheim)
76571 - Gaggenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Gaggenau)
76593 - Gernsbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gernsbach)
76596 - Forbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Forbach)
76597 - Loffenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Loffenau)
76599 - Weisenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Weisenbach)
76646 - Bruchsal (http://en.wikipedia.org/wiki/Bruchsal)
76661 - Philippsburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Philippsburg)
76669 - Bad Schoenborn (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Schoenborn)
76676 - Graben-Neudorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Graben-Neudorf)
76684 - Östringen (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96stringen)
76689 - Karlsdorf-Neuthard (http://en.wikipedia.org/wiki/Karlsdorf-Neuthard)
76694 - Forst (http://en.wikipedia.org/wiki/Forst_(Baden))
76698 - Ubstadt-Weiher (http://en.wikipedia.org/wiki/Ubstadt-Weiher)
76703 - Kraichtal (http://en.wikipedia.org/wiki/Kraichtal)
76706 - Dettenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Dettenheim)
76707 - Hambruecken (http://en.wikipedia.org/wiki/Hambruecken)
76709 - Kronau (http://en.wikipedia.org/wiki/Kronau)
77000-77999
77652,77654,77656 - Offenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Offenburg)
77694 - Kehl (http://en.wikipedia.org/wiki/Kehl)
77704 - Oberkirch (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberkirch_(Baden))
77709 - Oberwolfach (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberwolfach)
77709 - Wolfach (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfach)
77716 - Fischerbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Fischerbach)
77716 - Haslach (http://en.wikipedia.org/wiki/Haslach_im_Kinzigtal)
77716 - Hofstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Hofstetten,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
77723 - Gengenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gengenbach)
77728 - Oppenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Oppenau)
77731 - Willstaett (http://en.wikipedia.org/wiki/Willstaett)
77736 - Zell (http://en.wikipedia.org/wiki/Zell_am_Harmersbach)
77740 - Bad Peterstal-Griesbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Peterstal-Griesbach)
77743 - Neuried (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuried)
77746 - Schutterwald (http://en.wikipedia.org/wiki/Schutterwald)
77749 - Hohberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohberg)
77756 - Hausach (http://en.wikipedia.org/wiki/Hausach)
77761 - Schiltach (http://en.wikipedia.org/wiki/Schiltach)
77767 - Appenweier (http://en.wikipedia.org/wiki/Appenweier)
77770 - Durbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Durbach)
77773 - Schenkenzell (http://en.wikipedia.org/wiki/Schenkenzell)
77776 - Bad Rippoldsau-Schapbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Rippoldsau-Schapbach)
77781 - Biberach (http://en.wikipedia.org/wiki/Biberach,_Baden)
77784 - Oberharmersbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberharmersbach)
77787 - Nordrach (http://en.wikipedia.org/wiki/Nordrach)
77790 - Steinach (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
77791 - Berghaupten (http://en.wikipedia.org/wiki/Berghaupten)
77793 - Gutach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gutach_(Schwarzwaldbahn))
77794 - Lautenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Lautenbach)
77796 - Muehlenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlenbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
77797 - Ohlsbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Ohlsbach)
77799 - Ortenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ortenberg,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
77815 - Bühl (Baden) (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BChl_(Baden))
77830 - Buehlertal (http://en.wikipedia.org/wiki/Buehlertal)
77833 - Ottersweier (http://en.wikipedia.org/wiki/Ottersweier)
77836 - Rheinmuenster (http://en.wikipedia.org/wiki/Rheinmuenster)
77839 - Lichtenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenau,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
77855 - Achern (http://en.wikipedia.org/wiki/Achern)
77866 - Rheinau (http://en.wikipedia.org/wiki/Rheinau_(Baden))
77871 - Renchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Renchen)
77876 - Kappelrodeck (http://en.wikipedia.org/wiki/Kappelrodeck)
77880 - Sasbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Sasbach_(Ortenau))
77883 - Ottenhoefen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ottenhoefen)
77886 - Lauf (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauf_(Baden))
77887 - Sasbachwalden (http://en.wikipedia.org/wiki/Sasbachwalden)
77889 - Seebach (http://en.wikipedia.org/wiki/Seebach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
77933 - Lahr (http://en.wikipedia.org/wiki/Lahr)
77948 - Friesenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Friesenheim_(Baden-W%C3%BCrttemberg))
77955 - Ettenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Ettenheim)
77960 - Seelbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Seelbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
77963 - Schwanau (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwanau)
77966 - Kappel-Grafenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kappel-Grafenhausen)
77971 - Kippenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Kippenheim)
77972 - Mahlberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Mahlberg)
77974 - Meissenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Meissenheim)
77975 - Ringsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Ringsheim)
77977 - Rust (http://en.wikipedia.org/wiki/Rust,_Germany)
77978 - Schuttertal (http://en.wikipedia.org/wiki/Schuttertal)
78000-78999
78048–78056 - Villingen-Schwenningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Villingen-Schwenningen)
78073 - Bad Duerrheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Duerrheim)
78078 - Niedereschach (http://en.wikipedia.org/wiki/Niedereschach)
78083 - Dauchingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dauchingen)
78086 - Brigachtal (http://en.wikipedia.org/wiki/Brigachtal)
78087 - Moenchweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Moenchweiler)
78089 - Unterkirnach (http://en.wikipedia.org/wiki/Unterkirnach)
78098 - Triberg im Schwarzwald (http://en.wikipedia.org/wiki/Triberg_im_Schwarzwald)
78112 - St. Georgen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sankt_Georgen_im_Schwarzwald)
78120 - Furtwangen (http://en.wikipedia.org/wiki/Furtwangen)
78126 - Koenigsfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsfeld_im_Schwarzwald)
78132 - Hornberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hornberg)
78136 - Schonach (http://en.wikipedia.org/wiki/Schonach_im_Schwarzwald)
78141 - Schoenwald (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nwald_im_Schwarzwald)
78144 - Tennenbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Tennenbronn)
78147 - Vöhrenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6hrenbach)
78148 - Guetenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Guetenbach)
78166 - Donaueschingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Donaueschingen)
78176 - Blumberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Blumberg)
78183 - Hüfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCfingen)
78187 - Geisingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Geisingen)
78194 - Immendingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Immendingen)
78199 - Bräunlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4unlingen)
78224 - Singen (http://en.wikipedia.org/wiki/Singen)
78234 - Engen (http://en.wikipedia.org/wiki/Engen)
78239 - Rielasingen-Worblingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Rielasingen-Worblingen)
78244 - Gottmadingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gottmadingen)
78247 - Hilzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hilzingen)
78250 - Tengen (http://en.wikipedia.org/wiki/Tengen_(city))
78253 - Eigeltingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eigeltingen)
78256 - Steisslingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Steisslingen)
78259 - Muehlhausen-Ehingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Muehlhausen-Ehingen)
78262 - Gailingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gailingen)
78266 - Buesingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Buesingen)
78267 - Aach (http://en.wikipedia.org/wiki/Aach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
78269 - Volkertshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Volkertshausen)
78315 - Radolfzell (http://en.wikipedia.org/wiki/Radolfzell)
78333 - Stockach (http://en.wikipedia.org/wiki/Stockach)
78337 - Öhningen (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96hningen)
78343 - Gaienhofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gaienhofen)
78345 - Moos (http://en.wikipedia.org/wiki/Moos,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
78351 - Bodman-Ludwigshafen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bodman-Ludwigshafen)
78354 - Sipplingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sipplingen)
78355 - Hohenfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenfels,_Konstanz)
78357 - Muehlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Muehlingen)
78359 - Orsingen-Nenzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Orsingen-Nenzingen)
78462-78467 - Konstanz (http://en.wikipedia.org/wiki/Konstanz)
78476 - Allensbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Allensbach)
78479 - Reichenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichenau,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
78532 - Tuttlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Tuttlingen)
78549 - Spaichingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Spaichingen)
78554 - Aldingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Aldingen)
78559 - Gosheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Gosheim)
78564 - Reichenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichenbach_am_Heuberg)
78564 - Wehingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wehingen)
78567 - Fridingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Fridingen)
78570 - Mühlheim an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlheim_an_der_Donau)
78573 - Wurmlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wurmlingen)
78576 - Emmingen-Liptingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Emmingen-Liptingen)
78579 - Neuhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuhausen_ob_Eck)
78580 - Baerenthal (http://en.wikipedia.org/wiki/Baerenthal)
78582 - Balgheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Balgheim)
78583 - Boettingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Boettingen)
78585 - Bubsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bubsheim)
78586 - Deilingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Deilingen)
78588 - Denkingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Denkingen)
78589 - Duerbheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Duerbheim)
78591 - Durchhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Durchhausen)
78592 - Egesheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Egesheim)
78594 - Gunningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gunningen)
78595 - Hausen ob Verena (http://en.wikipedia.org/wiki/Hausen_ob_Verena) disambiguation needed (http://toolserver.org/~dispenser/cgi-bin/dab_solver.py?page=List_of_postal_codes_in_Germany&editintro=Template:Disambiguation_needed/editintro&client=Template:Dn)
78597 - Irndorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Irndorf)
78598 - Koenigsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Koenigsheim)
78600 - Kolbingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kolbingen)
78601 - Mahlstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Mahlstetten)
78603 - Renquishausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Renquishausen)
78604 - Rietheim-Weilheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Rietheim-Weilheim)
78606 - Seitingen-Oberflacht (http://en.wikipedia.org/wiki/Seitingen-Oberflacht)
78607 - Talheim, Tuttlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Talheim,_Tuttlingen)
78609 - Tuningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Tuningen)
78628 - Rottweil (http://en.wikipedia.org/wiki/Rottweil)
78647 - Trossingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Trossingen)
78652 - Deisslingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Deisslingen)
78655 - Dunningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dunningen)
78658 - Zimmern (http://en.wikipedia.org/wiki/Zimmern_ob_Rottweil)
78661 - Dietingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dietingen)
78662 - Bösingen (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6singen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
78664 - Eschbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschbronn)
78665 - Frittlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Frittlingen)
78667 - Villingendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Villingendorf)
78669 - Wellendingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wellendingen)
78713 - Schramberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Schramberg)
78727 - Oberndorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberndorf_am_Neckar)
78730 - Lauterbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauterbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
78733 - Aichhalden (http://en.wikipedia.org/wiki/Aichhalden)
78736 - Epfendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Epfendorf)
78737 - Fluorn-Winzeln (http://en.wikipedia.org/wiki/Fluorn-Winzeln)
78739 - Hardt (http://en.wikipedia.org/wiki/Hardt,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
79000-79999
79098-79117 - Freiburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Freiburg)
79183 - Waldkirch (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldkirch)
79189 - Bad Krozingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Krozingen)
79194 - Gundelfingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gundelfingen)
79194 - Heuweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Heuweiler)
79199 - Kirchzarten (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchzarten)
79206 - Breisach (http://en.wikipedia.org/wiki/Breisach)
79211 - Denzlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Denzlingen)
79215 - Biederbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Biederbach)
79215 - Elzach (http://en.wikipedia.org/wiki/Elzach)
79219 - Staufen (http://en.wikipedia.org/wiki/Staufen_im_Breisgau)
79224 - Umkirch (http://en.wikipedia.org/wiki/Umkirch)
79227 - Schallstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Schallstadt)
79232 - March
79235 - Vogtsburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Vogtsburg)
79238 - Ehrenkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ehrenkirchen)
79241 - Ihringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ihringen)
79244 - Muenstertal (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnstertal,_Black_Forest)
79249 - Merzhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Merzhausen)
79252 - Stegen (http://en.wikipedia.org/wiki/Stegen)
79254 - Oberried (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberried,_Germany)
79256 - Buchenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Buchenbach)
79258 - Hartheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Hartheim_am_Rhein)
79261 - Gutach (http://en.wikipedia.org/wiki/Gutach_im_Breisgau)
79263 - Simonswald (http://en.wikipedia.org/wiki/Simonswald)
79268 - Boetzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Boetzingen)
79271 - St. Peter (http://en.wikipedia.org/wiki/St._Peter)
79274 - St. Maergen (http://en.wikipedia.org/wiki/St._Maergen)
79276 - Reute (http://en.wikipedia.org/wiki/Reute)
79279 - Voerstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Voerstetten)
79280 - Au (http://en.wikipedia.org/wiki/Au_(Schwarzwald))
79282 - Ballrechten-Dottingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ballrechten-Dottingen)
79283 - Bollschweil (http://en.wikipedia.org/wiki/Bollschweil)
79285 - Ebringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ebringen)
79286 - Glottertal (http://en.wikipedia.org/wiki/Glottertal)
79288 - Gottenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Gottenheim)
79289 - Horben (http://en.wikipedia.org/wiki/Horben)
79291 - Merdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Merdingen)
79292 - Pfaffenweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfaffenweiler)
pai��b<\� V� class=MsoNormal align=right dir=RTL style='text-align:left'>69412,69434 - Hirschhorn (http://en.wikipedia.org/wiki/Hirschhorn_(Neckar))
69483 - Wald-Michelbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Wald-Michelbach)
69488 - Birkenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Birkenau_(Odenwald))
69509 - M&#246;rlenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6rlenbach)
69517 - Gorxheimertal (http://en.wikipedia.org/wiki/Gorxheimertal)
69518 - Abtsteinach (http://en.wikipedia.org/wiki/Abtsteinach)
Saarland
66000-66999
66001-66133 Saarbrücken (http://en.wikipedia.org/wiki/Saarbr%C3%BCcken)
66564 - Ottweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Ottweiler)
66583 - Spiesen-Elversberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Spiesen-Elversberg)
66606 - Sankt Wendel (http://en.wikipedia.org/wiki/Sankt_Wendel)
66701 - Beckingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Beckingen)
66740 - Saarlouis (http://en.wikipedia.org/wiki/Saarlouis)
66773 - Schwalbach, Saarland (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwalbach,_Saarland)
67000-67999
67378 - Zeiskam (http://en.wikipedia.org/wiki/Zeiskam)
Baden-Württemberg
68000-68999
68526 - Ladenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ladenburg)
68723 - Schwetzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwetzingen)
68743-68753 - Wagh&#228;usel (http://en.wikipedia.org/wiki/Wagh%C3%A4usel)
68766 - Hockenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Hockenheim)
69000-69999
69115-69126 - Heidelberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Heidelberg)
69151 - Neckargemünd (http://en.wikipedia.org/wiki/Neckargem%C3%BCnd)
69168 - Wiesloch (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiesloch)
69181 - Leimen (http://en.wikipedia.org/wiki/Leimen_(Baden))
69190 - Walldorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Walldorf)
69198 - Schriesheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Schriesheim)
69207 - Sandhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sandhausen)
69214 - Eppelheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Eppelheim)
69221 - Dossenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Dossenheim)
69226 - Nussloch (http://en.wikipedia.org/wiki/Nussloch)
69231 - Rauenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Rauenberg_(Kraichgau))
69234 - Dielheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Dielheim)

ÝæÒì ÇáÔæÑÈÌì
10-27-2012, 05:49 AM
79294 - S&#246;lden (http://en.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6lden,_Germany)
79295 - Sulzburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulzburg)
79297 - Winden (http://en.wikipedia.org/wiki/Winden_im_Elztal)
79299 - Wittnau (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittnau)
79312 - Emmendingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Emmendingen)
79312 - Landeck (http://en.wikipedia.org/wiki/Landeck)
79331 - Teningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Teningen)
79336 - Herbolzheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Herbolzheim)
79341 - Kenzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kenzingen)
79346 - Endingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Endingen_am_Kaiserstuhl)
79348 - Freiamt (http://en.wikipedia.org/wiki/Freiamt)
79350 - Sexau (http://en.wikipedia.org/wiki/Sexau)
79353 - Bahlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bahlingen)
79356 - Eichstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Eichstetten)
79359 - Riegel (http://en.wikipedia.org/wiki/Riegel_am_Kaiserstuhl)
79361 - Sasbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Sasbach_am_Kaiserstuhl)
79362 - Forchheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Forchheim_am_Kaiserstuhl)
79364 - Malterdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Malterdingen)
79365 - Rheinhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Rheinhausen)
79367 - Weisweil (http://en.wikipedia.org/wiki/Weisweil)
79369 - Wyhl (http://en.wikipedia.org/wiki/Wyhl)
79379 - Müllheim (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCllheim_(Baden))
79395 - Neuenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuenburg_am_Rhein)
79400 - Kandern (http://en.wikipedia.org/wiki/Kandern)
79410 - Badenweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Badenweiler)
79415 - Bad Bellingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Bellingen)
79418 - Schliengen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schliengen)
79423 - Heitersheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Heitersheim)
79424 - Auggen (http://en.wikipedia.org/wiki/Auggen)
79426 - Buggingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Buggingen)
79427 - Eschbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
79429 - Malsburg-Marzell (http://en.wikipedia.org/wiki/Malsburg-Marzell)
79539–79541 - L&#246;rrach (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6rrach)
79576 - Weil am Rhein (http://en.wikipedia.org/wiki/Weil_am_Rhein)
79585 - Steinen (http://en.wikipedia.org/wiki/Steinen,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
79588 - Efringen-Kirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Efringen-Kirchen)
79589 - Binzen (http://en.wikipedia.org/wiki/Binzen)
79591 - Eimeldingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eimeldingen)
79592 - Fischingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Fischingen,_Germany)
79594 - Inzlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Inzlingen)
79595 - Ruemmingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruemmingen)
79597 - Schallbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Schallbach)
79599 - Wittlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittlingen)
79618 - Rheinfelden (http://en.wikipedia.org/wiki/Rheinfelden)
79639 - Grenzach-Wyhlen (http://en.wikipedia.org/wiki/Grenzach-Wyhlen)
79650 - Schopfheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Schopfheim)
79664 - Wehr (http://en.wikipedia.org/wiki/Wehr,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
79669 - Zell (http://en.wikipedia.org/wiki/Zell_im_Wiesental)
79674 - Todtnau (http://en.wikipedia.org/wiki/Todtnau)
79677 - Aitern (http://en.wikipedia.org/wiki/Aitern), B&#246;llen (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6llen), Froehnd (http://en.wikipedia.org/wiki/Froehnd), Schoenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nau_im_Schwarzwald), Sch&#246;nenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nenberg,_Baden-W%C3%BCrttemberg), Tunau (http://en.wikipedia.org/wiki/Tunau), Wembach (http://en.wikipedia.org/wiki/Wembach)
79682 - Todtmoos (http://en.wikipedia.org/wiki/Todtmoos)
79683 - Bürchau (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrchau)
79685 - Haeg-Ehrsberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Haeg-Ehrsberg)
79686 - Hasel (http://en.wikipedia.org/wiki/Hasel)
79688 - Hausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hausen_im_Wiesental)
79689 - Maulburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Maulburg)
79691 - Neuenweg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuenweg)
79692 - Elbenschwand (http://en.wikipedia.org/wiki/Elbenschwand), Raich (http://en.wikipedia.org/wiki/Raich), Sallneck (http://en.wikipedia.org/wiki/Sallneck), Tegernau (http://en.wikipedia.org/wiki/Tegernau)
79694 - Utzenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Utzenfeld)
79695 - Wieden (http://en.wikipedia.org/wiki/Wieden)
79697 - Wies (http://en.wikipedia.org/wiki/Wies)
79699 - Wieslet (http://en.wikipedia.org/wiki/Wieslet)
79713 - Bad S&#228;ckingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_S%C3%A4ckingen)
79725 - Laufenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Laufenburg,_Germany)
79730 - Murg (http://en.wikipedia.org/wiki/Murg,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
79733 - Goerwihl (http://en.wikipedia.org/wiki/Goerwihl)
79736 - Rickenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Rickenbach,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
79737 - Herrischried (http://en.wikipedia.org/wiki/Herrischried)
79739 - Schw&#246;rstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Schw%C3%B6rstadt)
79761 - Waldshut-Tiengen (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldshut-Tiengen)
79771 - Klettgau (http://en.wikipedia.org/wiki/Klettgau)
79774 - Albbruck (http://en.wikipedia.org/wiki/Albbruck)
79777 - &#220;hlingen-Birkendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9Chlingen-Birkendorf)
79780 - Stühlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/St%C3%BChlingen)
79787 - Lauchringen (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauchringen)
79790 - Kuessaberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Kuessaberg)
79793 - Wut&#246;schingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wut%C3%B6schingen)
79798 - Jestetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Jestetten)
79801 - Hohentengen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohentengen_am_Hochrhein)
79802 - Dettighofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dettighofen,_Germany)
79804 - Dogern (http://en.wikipedia.org/wiki/Dogern)
79805 - Eggingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Eggingen)
79807 - Lottstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Lottstetten)
79809 - Weilheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Weilheim,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
79822 - Titisee-Neustadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Titisee-Neustadt)
79837 - Haeusern (http://en.wikipedia.org/wiki/Haeusern), Ibach (http://en.wikipedia.org/wiki/Ibach), St. Blasien (http://en.wikipedia.org/wiki/St._Blasien)
79843 - L&#246;ffingen (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6ffingen)
79848 - Bonndorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Bonndorf_im_Schwarzwald)
79853 - Lenzkirch (http://en.wikipedia.org/wiki/Lenzkirch)
79856 - Hinterzarten (http://en.wikipedia.org/wiki/Hinterzarten)
79859 - Schluchsee (http://en.wikipedia.org/wiki/Schluchsee)
79862 - H&#246;chenschwand (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6chenschwand)
79865 - Grafenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Grafenhausen)
79868 - Feldberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Feldberg,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
79871 - Eisenbach (Hochschwarzwald) (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenbach_(Hochschwarzwald))
79872 - Bernau (http://en.wikipedia.org/wiki/Bernau_im_Schwarzwald)
79874 - Breitnau (http://en.wikipedia.org/wiki/Breitnau)
79875 - Dachsberg (Südschwarzwald) (http://en.wikipedia.org/wiki/Dachsberg_(S%C3%BCdschwarzwald))
79877 - Friedenweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedenweiler)
79879 - Wutach (http://en.wikipedia.org/wiki/Wutach_(town))
88000-88999
88045-88048 - Friedrichshafen (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrichshafen)
88069 - Tettnang (http://en.wikipedia.org/wiki/Tettnang)
88074 - Meckenbeuren (http://en.wikipedia.org/wiki/Meckenbeuren)
88099 - Neukirch (http://en.wikipedia.org/wiki/Neukirch_(bei_Tettnang))
88131 - Lindau (http://en.wikipedia.org/wiki/Lindau)
88212–88214 - Ravensburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ravensburg)
88239 - Wangen im Allg&#228;u (http://en.wikipedia.org/wiki/Wangen_im_Allg%C3%A4u)
88250 - Weingarten (http://en.wikipedia.org/wiki/Weingarten,_W%C3%BCrttemberg)
88263 - Horgenzell (http://en.wikipedia.org/wiki/Horgenzell)
88268 - Wilhelmsdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelmsdorf,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
88299 - Leutkirch im Allg&#228;u (http://en.wikipedia.org/wiki/Leutkirch_im_Allg%C3%A4u)
88316 - Isny (http://en.wikipedia.org/wiki/Isny)
88326 - Aulendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Aulendorf)
88339 - Bad Waldsee (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Waldsee)
88348 - Bad Saulgau (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Saulgau)
88400 - Biberach, Riss (http://en.wikipedia.org/wiki/Biberach_an_der_Ri%C3%9F)
88410 - Bad Wurzach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Wurzach)
88416 - Ochsenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ochsenhausen)
88422 - Bad Buchau (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Buchau)
88427 - Bad Schussenried (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Schussenried)
88471 - Laupheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Laupheim)
88486 - Kirchberg an der Iller (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchberg_an_der_Iller)
88499 - Riedlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Riedlingen)
88512 - Mengen, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Mengen,_Germany)
88605 - Me&#223;kirch (http://en.wikipedia.org/wiki/Me%C3%9Fkirch)
88630 - Pfullendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfullendorf)
88662 - &#220;berlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberlingen)
88677 - Markdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Markdorf)
88709 - Meersburg
89000-89999
89129 - Langenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Langenau)
89144 - Langenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Langenau)
89155 - Erbach an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/Erbach_an_der_Donau)
89165 - Dietenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Dietenheim)
89168 - Niederstotzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Niederstotzingen)
89413 - Blaubeuren (http://en.wikipedia.org/wiki/Blaubeuren)
89518 - Heidenheim an der Brenz (http://en.wikipedia.org/wiki/Heidenheim_an_der_Brenz)
89537 - Heidenheim an der Brenz (http://en.wikipedia.org/wiki/Heidenheim_an_der_Brenz)
89538-89542,89522 - Heidenheim an der Brenz (http://en.wikipedia.org/wiki/Heidenheim_an_der_Brenz)
89584 - Ehingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ehingen)
89597 - Munderkingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Munderkingen)
89598-89601 - Munderkingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Munderkingen)
97000-97999
97877 - Wertheim am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Wertheim_am_Main)
97896 - Freudenberg am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Freudenberg_am_Main)
97900 - Külsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClsheim)
97922 - Lauda-K&#246;nigshofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauda-K%C3%B6nigshofen)
97959 - Assamstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Assamstadt)
97980 - Bad Mergentheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Mergentheim)
97941 - Tauberbischofsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Tauberbischofsheim)
97944 - Boxberg, Baden-Württemberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Boxberg,_Baden-W%C3%BCrttemberg)
97947 - Grünsfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BCnsfeld)
97990 - Weikersheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Weikersheim)
97993 - Creglingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Creglingen)
97996 - Niederstetten (http://en.wikipedia.org/wiki/Niederstetten)
99000-99999
99986 - Flarchheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Flarchheim)
Bavaria
63000-63999
63739-63743 - Aschaffenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Aschaffenburg)
63726 Gro&#223;ostheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Gro%C3%9Fostheim)
63755 - Alzenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Alzenau)
63785 - Obernburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Obernburg)
63820 - Elsenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Elsenfeld)
63897 - Miltenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Miltenberg)
63906 - Erlenbach am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Erlenbach_am_Main)
63911 - Klingenberg am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Klingenberg_am_Main)
63916 - Amorbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Amorbach)
63939 - W&#246;rth am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rth_am_Main)
80000-80999
80331-80999 - Munich (http://en.wikipedia.org/wiki/Munich)
81000-81999
81000 - 81373 - Munich (http://en.wikipedia.org/wiki/Munich)
82000-82999
82101-82110 - Germering (http://en.wikipedia.org/wiki/Germering)
82140 - Olching (http://en.wikipedia.org/wiki/Olching)
82178 - Puchheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Puchheim)
82319 - Starnberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Starnberg)
82256 - Fürstenfeldbruck (http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrstenfeldbruck)
82362 - Weilheim in Oberbayern (http://en.wikipedia.org/wiki/Weilheim_in_Oberbayern)
82377 - Penzberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Penzberg)
82442 - Saulgrub (http://en.wikipedia.org/wiki/Saulgrub)
82467 - Garmisch-Partenkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen)
82515 - Wolfratshausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfratshausen)
82538 - Geretsried (http://en.wikipedia.org/wiki/Geretsried)
83000-83999
83022-83028 - Rosenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Rosenheim)
83035-83043 - Bad Aibling (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Aibling)
83059 - Kolbermoor (http://en.wikipedia.org/wiki/Kolbermoor)
83278 - Traunstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Traunstein)
83301 - Traunreut (http://en.wikipedia.org/wiki/Traunreut)
83308 - Trostberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Trostberg)
83368,83371,83374 - Traunreut
83395 - Freilassing (http://en.wikipedia.org/wiki/Freilassing)
83410 - Laufen, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Laufen,_Germany)
83435 - Bad Reichenhall (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Reichenhall)
83512 - Wasserburg am Inn (http://en.wikipedia.org/wiki/Wasserburg_am_Inn)
83646 - Bad T&#246;lz (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_T%C3%B6lz)
83684 - Tegernsee (http://en.wikipedia.org/wiki/Tegernsee)
83714 - Miesbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Miesbach)
84000-84999
84028-84036 - Landshut (http://en.wikipedia.org/wiki/Landshut)
84042-84048 - Mainburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Mainburg)
84056 - Rottenburg an der Laaber (http://en.wikipedia.org/wiki/Rottenburg_an_der_Laaber)
84130 - Dingolfing (http://en.wikipedia.org/wiki/Dingolfing)
84137 - Vilsbiburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Vilsbiburg)
84307 - Eggenfelden (http://en.wikipedia.org/wiki/Eggenfelden)
84347 - Pfarrkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfarrkirchen)
84359 - Simbach am Inn (http://en.wikipedia.org/wiki/Simbach_am_Inn)
84405 - Dorfen (http://en.wikipedia.org/wiki/Dorfen)
84478 - Waldkraiburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldkraiburg)
84489 - Burghausen, Alt&#246;tting (http://en.wikipedia.org/wiki/Burghausen,_Alt%C3%B6tting)
84494 - Neumarkt-Sankt Veit (http://en.wikipedia.org/wiki/Neumarkt-Sankt_Veit)
84453 - Mühldorf (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChldorf)
84503 - Alt&#246;tting (http://en.wikipedia.org/wiki/Alt%C3%B6tting)
84513 - T&#246;ging am Inn (http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6ging_am_Inn)
84524 - Neu&#246;tting (http://en.wikipedia.org/wiki/Neu%C3%B6tting)
84529 - Tittmoning (http://en.wikipedia.org/wiki/Tittmoning)
85000-85999
85049-85057 - Ingolstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ingolstadt)
85067,85071,85072 - Eichst&#228;tt (http://en.wikipedia.org/wiki/Eichst%C3%A4tt)
85077 - Manching (http://en.wikipedia.org/wiki/Manching)
85088 - Vohburg an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/Vohburg_an_der_Donau)
85221 - Dachau (http://en.wikipedia.org/wiki/Dachau)
85256 - Vierkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Vierkirchen)
85290 - Geisenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Geisenfeld)
85354-85356 - Freising (http://en.wikipedia.org/wiki/Freising)
85360-85368 - Moosburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Moosburg)
85435 - Erding (http://en.wikipedia.org/wiki/Erding)
85551 - Kirchheim bei München
85560 - Ebersberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Ebersberg)
85567 - Grafing (http://en.wikipedia.org/wiki/Grafing)
85653 - Aying (http://en.wikipedia.org/wiki/Aying)
85716 - Unterschlei&#223;heim (http://en.wikipedia.org/wiki/Unterschlei%C3%9Fheim)
85748 - Garching bei München (http://en.wikipedia.org/wiki/Garching_bei_M%C3%BCnchen)
86000-86999
86150-86199 - Augsburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Augsburg)
86316 - Friedberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Friedberg,_Bavaria)
86343 - K&#246;nigsbrunn (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsbrunn)
86356 - Neus&#228;&#223; (http://en.wikipedia.org/wiki/Neus%C3%A4%C3%9F)
86368 - Gersthofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gersthofen)
86381 - Krumbach, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Krumbach,_Bavaria)
86391 - Stadtbergen (http://en.wikipedia.org/wiki/Stadtbergen)
86399 - Bobingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bobingen)
86470 - Thannhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Thannhausen)
86529 - Schrobenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schrobenhausen)
86551 - Aichach (http://en.wikipedia.org/wiki/Aichach)
86609 - Donauw&#246;rth (http://en.wikipedia.org/wiki/Donauw%C3%B6rth)
86633 - Neuburg an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuburg_an_der_Donau)
86637 - Wertingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wertingen)
86641 - Rain, Swabia (http://en.wikipedia.org/wiki/Rain,_Swabia)
86650 - Wemding (http://en.wikipedia.org/wiki/Wemding)
86653 - Monheim, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Monheim,_Bavaria)
86655 - Harburg, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Harburg,_Bavaria)
86729-86732 - Oettingen in Bayern (http://en.wikipedia.org/wiki/Oettingen_in_Bayern)
86720 - N&#246;rdlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%B6rdlingen)
86807 - Buchloe (http://en.wikipedia.org/wiki/Buchloe)
86825 - Bad W&#246;rishofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_W%C3%B6rishofen)
86830 - Schwabmünchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwabm%C3%BCnchen)
86899 - Landsberg Am Lech (http://en.wikipedia.org/wiki/Landsberg_Am_Lech)
86956 - Schongau, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Schongau,_Bavaria)
87000-87999
87435,87437,87439 - Kempten (http://en.wikipedia.org/wiki/Kempten)
87448 - Waltenhofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Waltenhofen)
87509 - Immenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Immenstadt)
87567 - Riezlern (http://en.wikipedia.org/wiki/Riezlern) (Austria)
87568 - Hirschegg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hirschegg) (Austria)
87569 - Mittelberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Mittelberg) (Austria)
87491 - Jungholz (http://en.wikipedia.org/wiki/Jungholz) (Austria)
87527 - Sonthofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sonthofen)
87600 - Kaufbeuren (http://en.wikipedia.org/wiki/Kaufbeuren)
87616 - Marktoberdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Marktoberdorf)
87629 - Füssen (http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCssen)
87700 - Memmingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Memmingen)
87711-87719 - Mindelheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Mindelheim)
88000-88999
88131 - Lindau (http://en.wikipedia.org/wiki/Lindau)
88161 - Lindenberg im Allg&#228;u (http://en.wikipedia.org/wiki/Lindenberg_im_Allg%C3%A4u)
89000-89999
89231-89233 - Neu-Ulm (http://en.wikipedia.org/wiki/Neu-Ulm)
89250 - Senden (http://en.wikipedia.org/wiki/Senden)
89257 - Illertissen (http://en.wikipedia.org/wiki/Illertissen)
89264 - Wei&#223;enhorn (http://en.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fenhorn)
89269 - V&#246;hringen, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6hringen,_Bavaria)
89312 - Günzburg (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnzburg)
89331 - Burgau (http://en.wikipedia.org/wiki/Burgau)
89335 - Ichenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ichenhausen)
89340 - Leipheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Leipheim)
89407 - Dillingen an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/Dillingen_an_der_Donau)
89415 - Lauingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauingen)
89420 - H&#246;chst&#228;dt an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6chst%C3%A4dt_an_der_Donau)
89423 - Gundelfingen an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/Gundelfingen_an_der_Donau)
90000-90999
90402-90491 - Nürnberg (http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberg)
90513 - Zirndorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Zirndorf)
90518 - Altdorf bei Nürnberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Altdorf_bei_N%C3%BCrnberg)
90522 - Oberasbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberasbach)
90547 - Stein, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Stein,_Bavaria)
90552 - R&#246;thenbach an der Pegnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6thenbach_an_der_Pegnitz)
90579 - Langenzenn (http://en.wikipedia.org/wiki/Langenzenn)
90762-90768 - Fürth (http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCrth)
91000-91999
91052–91058 - Erlangen (http://en.wikipedia.org/wiki/Erlangen)
91074 - Herzogenaurach (http://en.wikipedia.org/wiki/Herzogenaurach)
91077 - Neunkirchen am Brand (http://en.wikipedia.org/wiki/Neunkirchen_am_Brand)
91083 - Baiersdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Baiersdorf)
91126 - Schwabach (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwabach)
91154 - Roth
91161 - Hilpoltstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Hilpoltstein)
91171 - Greding (http://en.wikipedia.org/wiki/Greding)
91174 - Spalt (http://en.wikipedia.org/wiki/Spalt)
91180 - Heideck (http://en.wikipedia.org/wiki/Heideck)
91183 - Abenberg
91189 - Rohr
91207 - Lauf an der Pegnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Lauf_an_der_Pegnitz)
91217 - Hersbruck (http://en.wikipedia.org/wiki/Hersbruck)
91235 - Velden (Pegnitz) (http://en.wikipedia.org/wiki/Velden_(Pegnitz))
91257 - Pegnitz (town) (http://en.wikipedia.org/wiki/Pegnitz_(town))
91275 - Auerbach in der Oberpfalz (http://en.wikipedia.org/wiki/Auerbach_in_der_Oberpfalz)
91278 - Pottenstein, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Pottenstein,_Bavaria)
91282 - Betzenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Betzenstein)
91301 - Forchheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Forchheim)
91315 - H&#246;chstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6chstadt)
91320 - Ebermannstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ebermannstadt)
91322 - Gr&#228;fenberg, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4fenberg,_Bavaria)
91344 - Waischenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Waischenfeld)
91413 - Neustadt an der Aisch (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Aisch)
91438 - Bad Windsheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Windsheim)
91443 - Scheinfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Scheinfeld)
91522 - Ansbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Ansbach)
91541 - Rothenburg ob der Tauber (http://en.wikipedia.org/wiki/Rothenburg_ob_der_Tauber)
91550 - Dinkelsbühl (http://en.wikipedia.org/wiki/Dinkelsb%C3%BChl)
91555 - Feuchtwangen (http://en.wikipedia.org/wiki/Feuchtwangen)
91575 - Windsbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Windsbach)
91560 - Heilsbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Heilsbronn)
91567 - Herrieden (http://en.wikipedia.org/wiki/Herrieden)
91578 - Leutershausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Leutershausen)
91583 - Schillingsfürst (http://en.wikipedia.org/wiki/Schillingsf%C3%BCrst)
91593 - Burgbernheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Burgbernheim)
91639 - Wolframs-Eschenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Wolframs-Eschenbach)
91710 - Gunzenhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gunzenhausen)
91717 - Wassertrüdingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Wassertr%C3%BCdingen)
91732 - Merkendorf, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Merkendorf,_Bavaria)
91737 - Ornbau (http://en.wikipedia.org/wiki/Ornbau)
91757 - Treuchtlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Treuchtlingen)
91781 - Wei&#223;enburg in Bayern (http://en.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fenburg_in_Bayern)
91788 - Pappenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Pappenheim)
91792 - Ellingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ellingen)
92000-92999
92224 - Amberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Amberg)
92237 - Sulzbach-Rosenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sulzbach-Rosenberg)
92242 - Hirschau (http://en.wikipedia.org/wiki/Hirschau)
92249 - Vilseck (http://en.wikipedia.org/wiki/Vilseck)
92253 - Schnaittenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Schnaittenbach)
92281 - K&#246;nigstein (Oberpfalz) (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigstein_(Oberpfalz))
92318 - Neumarkt in der Oberpfalz (http://en.wikipedia.org/wiki/Neumarkt_in_der_Oberpfalz)
92331 - Parsberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Parsberg)
92339 - Beilngries (http://en.wikipedia.org/wiki/Beilngries)
92342 - Freystadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Freystadt)
92345 - Dietfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Dietfurt)
92355 - Velburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Velburg)
92366 - Hohenfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenfels,_Bavaria)
92421 - Schwandorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwandorf)
92431 - Neunburg vorm Wald (http://en.wikipedia.org/wiki/Neunburg_vorm_Wald)
92442 - Wackersdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Wackersdorf)
92444 - R&#246;tz (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6tz)
92436 - Bruck in der Oberpfalz (http://en.wikipedia.org/wiki/Bruck_in_der_Oberpfalz)
92507 - Nabburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Nabburg)
92526 - Oberviechtach (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberviechtach)
92536 - Pfreimd (http://en.wikipedia.org/wiki/Pfreimd)
92539 - Sch&#246;nsee (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nsee)
92637 - Weiden in der Oberpfalz (http://en.wikipedia.org/wiki/Weiden_in_der_Oberpfalz)
92648 - Vohenstrau&#223; (http://en.wikipedia.org/wiki/Vohenstrau%C3%9F)
92655 - Grafenw&#246;hr (http://en.wikipedia.org/wiki/Grafenw%C3%B6hr)
92660 - Neustadt an der Waldnaab (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Waldnaab)
92665 - Altenstadt an der Waldnaab (http://en.wikipedia.org/wiki/Altenstadt_an_der_Waldnaab)
92670 - Windischeschenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Windischeschenbach)
92676 - Eschenbach in der Oberpfalz (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschenbach_in_der_Oberpfalz)
92681 - Erbendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Erbendorf)
92690 - Pressath (http://en.wikipedia.org/wiki/Pressath)
92714 - Pleystein (http://en.wikipedia.org/wiki/Pleystein)
93000-93999
93047-93059 - Regensburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Regensburg)
93084-93086 - W&#246;rth an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rth_an_der_Donau)
93073 - Neutraubling (http://en.wikipedia.org/wiki/Neutraubling)
93133 - Burglengenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Burglengenfeld)
93142 - Maxhütte-Haidhof (http://en.wikipedia.org/wiki/Maxh%C3%BCtte-Haidhof)
93149 - Nittenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Nittenau)
93155 - Hemau (http://en.wikipedia.org/wiki/Hemau)
93158 - Teublitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Teublitz)
93164 - Brunn (http://en.wikipedia.org/wiki/Brunn_(Oberpfalz))
93309 - Kelheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Kelheim)
93326 - Abensberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Abensberg)
93333 - Neustadt an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_an_der_Donau)
93339 - Riedenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Riedenburg)
93413 - Cham, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Cham,_Germany)
93426 - Roding, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Roding,_Germany)
93437 - Furth im Wald (http://en.wikipedia.org/wiki/Furth_im_Wald)
93444 - Bad K&#246;tzting (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_K%C3%B6tzting)
93449 - Waldmünchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldm%C3%BCnchen)
94000-94999
94032-94034 - Passau (http://en.wikipedia.org/wiki/Passau)
94051 - Hauzenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hauzenberg)
94060 - Pocking (http://en.wikipedia.org/wiki/Pocking)
94065 - Waldkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldkirchen)
94086 - Bad Griesbach (Rottal) (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Griesbach_(Rottal))
94209 - Regen (http://en.wikipedia.org/wiki/Regen)
94227 - Zwiesel (http://en.wikipedia.org/wiki/Zwiesel)
94234 - Viechtach (http://en.wikipedia.org/wiki/Viechtach)
94315 - Straubing (http://en.wikipedia.org/wiki/Straubing)
94327 - Bogen, Germany (http://en.wikipedia.org/wiki/Bogen,_Germany)
94333 - Geiselh&#246;ring (http://en.wikipedia.org/wiki/Geiselh%C3%B6ring)
94405 - Landau an der Isar (http://en.wikipedia.org/wiki/Landau_an_der_Isar)
94447 - Plattling (http://en.wikipedia.org/wiki/Plattling)
94469 - Deggendorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Deggendorf)
94474 - Vilshofen an der Donau (http://en.wikipedia.org/wiki/Vilshofen_an_der_Donau)
94475-94481 - Grafenau, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Grafenau,_Bavaria)
94486 - Osterhofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Osterhofen)
94569 - Stephansposching (http://en.wikipedia.org/wiki/Stephansposching)
95000-95999
95028,95030,95032 - Hof, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Hof,_Bavaria)
95100 - Selb (http://en.wikipedia.org/wiki/Selb)
95111 - Rehau (http://en.wikipedia.org/wiki/Rehau)
95119 - Naila (http://en.wikipedia.org/wiki/Naila)
95126 - Schwarzenbach an der Saale (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_an_der_Saale)
95131 - Schwarzenbach am Wald (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbach_am_Wald)
95136 - Wei&#223;enstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fenstadt)
95152 - Selbitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Selbitz)
95158 - Kirchenlamitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Kirchenlamitz)
95168 - Marktleuthen (http://en.wikipedia.org/wiki/Marktleuthen)
95173 - Sch&#246;nwald, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nwald,_Bavaria)
95192 - Lichtenberg, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenberg,_Bavaria)
95197 - Schauenstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Schauenstein)
95213 - Münchberg (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchberg)
95233 - Helmbrechts (http://en.wikipedia.org/wiki/Helmbrechts)
95312-95317 - Kulmbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Kulmbach)
95346 - Stadtsteinach (http://en.wikipedia.org/wiki/Stadtsteinach)
95362 - Kupferberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Kupferberg)
95444-95448 - Bayreuth (http://en.wikipedia.org/wiki/Bayreuth)
95460 - Bad Berneck im Fichtelgebirge (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Berneck_im_Fichtelgebirge)
95473 - Creu&#223;en (http://en.wikipedia.org/wiki/Creu%C3%9Fen)
95478 - Kemnath (http://en.wikipedia.org/wiki/Kemnath)
95482 - Gefrees (http://en.wikipedia.org/wiki/Gefrees)
95497 - Goldkronach (http://en.wikipedia.org/wiki/Goldkronach)
95514 - Neustadt am Kulm (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_am_Kulm)
95615 - Marktredwitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Marktredwitz)
95632 - Wunsiedel (http://en.wikipedia.org/wiki/Wunsiedel)
95643 - Tirschenreuth (http://en.wikipedia.org/wiki/Tirschenreuth)
95652 - Waldsassen (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldsassen)
95659 - Arzberg, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Arzberg,_Bavaria)
95666 - Mitterteich (http://en.wikipedia.org/wiki/Mitterteich)
95679 - Waldershof (http://en.wikipedia.org/wiki/Waldershof)
95691 - Hohenberg an der Eger (http://en.wikipedia.org/wiki/Hohenberg_an_der_Eger)
95761 - B&#228;rnau (http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4rnau)
96000-96999
96047,96049,96050,96051,96052 - Bamberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bamberg)
96103 - Hallstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Hallstadt)
96106 - Ebern (http://en.wikipedia.org/wiki/Ebern)
96110 - Sche&#223;litz (http://en.wikipedia.org/wiki/Sche%C3%9Flitz)
96132 - Schlüsselfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCsselfeld)
96142 - Hollfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Hollfeld)
96145 - Se&#223;lach (http://en.wikipedia.org/wiki/Se%C3%9Flach)
96148 - Baunach (http://en.wikipedia.org/wiki/Baunach)
96215 - Lichtenfels, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Lichtenfels,_Bavaria)
96224 - Burgkunstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Burgkunstadt)
96231 - Bad Staffelstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Staffelstein)
96260 - Weismain (http://en.wikipedia.org/wiki/Weismain)
96317 - Kronach (http://en.wikipedia.org/wiki/Kronach)
96337 - Ludwigsstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwigsstadt)
96346 - Wallenfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Wallenfels)
96358 - Teuschnitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Teuschnitz)
96450 - Coburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Coburg)
96465 - Neustadt bei Coburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_bei_Coburg)
96472 - Neustadt bei Coburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_bei_Coburg)
96476 - Bad Rodach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Rodach)
97000-97999
97070-97084 - Würzburg (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrzburg)
97199 - Ochsenfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ochsenfurt)
97215 - Uffenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Uffenheim)
97239 - Aub (http://en.wikipedia.org/wiki/Aub)
97246 - Eibelstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Eibelstadt)
97261 Güntersleben (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCntersleben)
97285 - R&#246;ttingen (http://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ttingen)
97318 - Kitzingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Kitzingen)
97332 - Volkach (http://en.wikipedia.org/wiki/Volkach)
97335,97337 - Dettelbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Dettelbach)
97340 - Marktbreit (http://en.wikipedia.org/wiki/Marktbreit)
97342 - Marktsteft (http://en.wikipedia.org/wiki/Marktsteft)
97346 - Iphofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Iphofen)
97350 - Mainbernheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Mainbernheim)
97357 - Prichsenstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Prichsenstadt)
97421-97424 - Schweinfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Schweinfurt)
97437 - Ha&#223;furt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%9Ffurt)
97450 - Arnstein (http://en.wikipedia.org/wiki/Arnstein)
97421-97424 Schweinfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Schweinfurt)
97461 - Hofheim, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/Hofheim,_Bavaria)
97475 - Zeil am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Zeil_am_Main)
97477 - Gerolzhofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gerolzhofen)
97483 - Eltmann (http://en.wikipedia.org/wiki/Eltmann)
97486 - K&#246;nigsberg, Bavaria (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg,_Bavaria)
97616 - Bad Neustadt an der Saale (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Neustadt_an_der_Saale)
97631 - Bad K&#246;nigshofen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_K%C3%B6nigshofen)
97638 - Mellrichstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Mellrichstadt)
97645 - Ostheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Ostheim)
97650 - Fladungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Fladungen)
97653 - Bischofsheim an der Rh&#246;n (http://en.wikipedia.org/wiki/Bischofsheim_an_der_Rh%C3%B6n)
97688 - Bad Kissingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Kissingen)
97702 - Münnerstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnnerstadt)
97737 - Gemünden am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCnden_am_Main)
97753 - Karlstadt am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Karlstadt_am_Main)
97762 - Hammelburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hammelburg)
97769 - Bad Brückenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Br%C3%BCckenau)
97794 - Rieneck (http://en.wikipedia.org/wiki/Rieneck)
97816 - Lohr (http://en.wikipedia.org/wiki/Lohr)
97828 - Marktheidenfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Marktheidenfeld)
97851 - Rothenfels (http://en.wikipedia.org/wiki/Rothenfels)
97909 - Stadtprozelten (http://en.wikipedia.org/wiki/Stadtprozelten)
Old postal codes
West
These postal codes were used until 1993 (The ending zeroes were often omitted, e.g., 2 Hamburg XX or 28 Bremen XX):
Berlin (West)
1000 - Berlin (i.e., West Berlin (http://en.wikipedia.org/wiki/West_Berlin))
Schleswig-Holstein
2200 Elmshorn (http://en.wikipedia.org/wiki/Elmshorn)
2300 Kiel (http://en.wikipedia.org/wiki/Kiel)
2400 Lübeck (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCbeck)
Hamburg
2000 Hamburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamburg)
2100 Hamburg-Harburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Harburg,_Hamburg) (Greater Hamburg south of the Elbe)
Bremen
2800 Bremen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bremen_(city))
2850 Bremerhaven (http://en.wikipedia.org/wiki/Bremerhaven)
Lower Saxony
3000-3099
3000 - Hannover (http://en.wikipedia.org/wiki/Hanover)
3100-3199
3100 - Celle (http://en.wikipedia.org/wiki/Celle)
3200-3299
3200 - Hildesheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Hildesheim)
3250 - Hameln (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamelin)
3300-3399
3300 - Braunschweig (http://en.wikipedia.org/wiki/Braunschweig)
3400-3499
3400 - G&#246;ttingen (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen)
3405 - Rosdorf (http://en.wikipedia.org/wiki/Rosdorf)
4500-4599
4500 - Osnabrück (http://en.wikipedia.org/wiki/Osnabr%C3%BCck)
North Rhine-Westphalia
4000-4099
4000 - Düsseldorf (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCsseldorf)
4040 - Neuss (http://en.wikipedia.org/wiki/Neuss)
4100-4199
4100 - Duisburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Duisburg)
4130 - Moers (http://en.wikipedia.org/wiki/Moers)
4150 - Krefeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Krefeld)
4170 - Geldern (http://en.wikipedia.org/wiki/Geldern)
4180 - Goch (http://en.wikipedia.org/wiki/Goch)
4190 - Kleve (http://en.wikipedia.org/wiki/Kleve)
4200-4299
4200 - Oberhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Oberhausen)
4250 - Bottrop (http://en.wikipedia.org/wiki/Bottrop)
4300-4399
4300 - Essen (http://en.wikipedia.org/wiki/Essen)
4330 - Mülheim an der Ruhr (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BClheim_an_der_Ruhr)
4350 - Recklinghausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Recklinghausen)
4400-4499
4400 - Münster (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster)
4500-4599
4600-4699
4600 - Dortmund (http://en.wikipedia.org/wiki/Dortmund)
4630 - Bochum (http://en.wikipedia.org/wiki/Bochum)
4650, 4660 - Gelsenkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Gelsenkirchen)
4680 Wanne-Eickel (http://en.wikipedia.org/wiki/Wanne-Eickel)
4690 Herne (http://en.wikipedia.org/wiki/Herne,_Germany)
4700-4799
4700 - Hamm (http://en.wikipedia.org/wiki/Hamm)
4800-4899
4800 - Bielefeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Bielefeld)
4900-4999
4900 - Herford (http://en.wikipedia.org/wiki/Herford)
5000-5099
5000 - K&#246;ln (http://en.wikipedia.org/wiki/Cologne)
5100-5199
5100 - Aachen (http://en.wikipedia.org/wiki/Aachen)
5180 - Eschweiler (http://en.wikipedia.org/wiki/Eschweiler)
5200
5200 - Siegburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Siegburg)
5300
5300 - Bonn (http://en.wikipedia.org/wiki/Bonn)
5600-5699
5600 - Wuppertal (http://en.wikipedia.org/wiki/Wuppertal)
5800-5899
5800 - Hagen (http://en.wikipedia.org/wiki/Hagen)
5810 - Witten (http://en.wikipedia.org/wiki/Witten)
5820 - Gevelsberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Gevelsberg)
5880 - Lüdenscheid (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCdenscheid)
5900-5999
5900 - Siegen (http://en.wikipedia.org/wiki/Siegen)
Rhineland-Palatinate
5400-5499
5400 - Koblenz (http://en.wikipedia.org/wiki/Koblenz)
5500-5599
5500 - Trier (http://en.wikipedia.org/wiki/Trier)
6500-6599
6500 - Mainz (http://en.wikipedia.org/wiki/Mainz)
6550 - Bad Kreuznach (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Kreuznach)
6700-6799
6700 - Ludwigshafen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwigshafen)
Saarland
6600 - Saarbrücken (http://en.wikipedia.org/wiki/Saarbr%C3%BCcken)
Hesse
3500-3599
3500 - Kassel (http://en.wikipedia.org/wiki/Kassel)
3550 - Marburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Marburg)
6000-6099
6000 - Frankfurt am Main (http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_am_Main)
6100-6199
6100 - Darmstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Darmstadt)
6144 - Zwingenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Zwingenberg)
6200-6299
6200 - Wiesbaden (http://en.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden)
6240 - K&#246;nigstein im Taunus (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigstein_im_Taunus)
6242 - Kronberg im Taunus (http://en.wikipedia.org/wiki/Kronberg_im_Taunus)
6300-6399
6300 - Gie&#223;en (http://en.wikipedia.org/wiki/Gie%C3%9Fen)
6400-6499
6400 - Fulda (http://en.wikipedia.org/wiki/Fulda)
6460 - Gelnhausen
6461 - Gelnhausen (district)
6463 - Freigericht (formerly only Somborn)
Baden-Württemberg
6800-6899
6800 - Mannheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Mannheim)
6900-6999
6900 - Heidelberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Heidelberg)
6940 - Weinheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Weinheim)
7000-7099
7000 - Stuttgart (http://en.wikipedia.org/wiki/Stuttgart)
7100-7199
7100 - Heilbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Heilbronn)
7200-7299
7200 - Tuttlingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Tuttlingen)
7292 - Baiersbronn (http://en.wikipedia.org/wiki/Baiersbronn)
7300-7399
7300 - Esslingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Esslingen_am_Neckar)
7400-7499
7400 - Tübingen (http://en.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCbingen)
7500-7599
7500 - Karlsruhe (http://en.wikipedia.org/wiki/Karlsruhe)
7600-7699
7600 - Offenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Offenburg)
7700-7799
7700 - Singen (http://en.wikipedia.org/wiki/Singen)
7800-7899
7800 - Freiburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Freiburg)
7900-7999
7900 - Ulm (http://en.wikipedia.org/wiki/Ulm)
Bavaria
8000-8099
8000 - München (http://en.wikipedia.org/wiki/Munich)
8070 - Ingolstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Ingolstadt)
8100-8199
8100 - Garmisch-Partenkirchen (http://en.wikipedia.org/wiki/Garmisch-Partenkirchen)
8200-8299
8200 - Rosenheim (http://en.wikipedia.org/wiki/Rosenheim)
8300-8399
8300 - Landshut (http://en.wikipedia.org/wiki/Landshut)
8400-8499
8400 - Regensburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Regensburg)
8500-8599
8500 - Nürnberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg)
8501 - many small Nürnberg suburban villages
8520 - Erlangen (http://en.wikipedia.org/wiki/Erlangen)
8540 - Schwabach (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwabach)
8600-8699
8600 - Bamberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Bamberg)
8700-8799
8700 - Würzburg (http://en.wikipedia.org/wiki/W%C3%BCrzburg)
8750 - Aschaffenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Aschaffenburg)
8800-8899
8800 - Ansbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Ansbach)
8836 - Ellingen (http://en.wikipedia.org/wiki/Ellingen)
8900-8999
8900 - Augsburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Augsburg)
East
1000 Berlin (i.e., East Berlin (http://en.wikipedia.org/wiki/East_Berlin))
1100 Berlin suburbs
1200 Frankfurt (Oder) (http://en.wikipedia.org/wiki/Frankfurt_(Oder))
1300 Eberswalde-Finow (http://en.wikipedia.org/wiki/Eberswalde)
1400 Oranienburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Oranienburg)
1500 Potsdam (http://en.wikipedia.org/wiki/Potsdam)
1600 K&#246;nigs Wusterhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigs_Wusterhausen)
1700 Jüterbog (http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCterbog)
1800 Brandenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Brandenburg_an_der_Havel)
1900 Neustadt (Dosse) (http://en.wikipedia.org/wiki/Neustadt_(Dosse))
2000 Neubrandenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Neubrandenburg)
2100 Pasewalk (http://en.wikipedia.org/wiki/Pasewalk)
2200 Greifswald (http://en.wikipedia.org/wiki/Greifswald)
2300 Stralsund (http://en.wikipedia.org/wiki/Stralsund)
2400 Wismar (http://en.wikipedia.org/wiki/Wismar)
2500 Rostock (http://en.wikipedia.org/wiki/Rostock)
2600 Güstrow (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCstrow)
2700 Schwerin (http://en.wikipedia.org/wiki/Schwerin)
2800 Ludwigslust (http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwigslust)
2900 Wittenberge (http://en.wikipedia.org/wiki/Wittenberge)
3000 Magdeburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Magdeburg)
3100 Magdeburg Land
3300 Sch&#246;nebeck (http://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nebeck)
3400 Zerbst (http://en.wikipedia.org/wiki/Zerbst/Anhalt)
3500 Stendal (http://en.wikipedia.org/wiki/Stendal)
3600 Halberstadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Halberstadt)
3700 Wernigerode (http://en.wikipedia.org/wiki/Wernigerode)
4000 Halle (Saale) (http://en.wikipedia.org/wiki/Halle_(Saale))
4100 Halle region
4200 Merseburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Merseburg)
4300 Quedlinburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Quedlinburg)
4400 Bitterfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Bitterfeld)
4500 Dessau (http://en.wikipedia.org/wiki/Dessau)
4600 Wittenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Wittenberg)
4700 Sangerhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sangerhausen)
4800 Naumburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Naumburg_(Saale))
4900 Zeitz (http://en.wikipedia.org/wiki/Zeitz)
5000 Erfurt (http://en.wikipedia.org/wiki/Erfurt)
5100 Erfurt region
5300 Weimar (http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar)
5400 Sondershausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Sondershausen)
5500 Nordhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/Nordhausen)
5600 Leinefelde (http://en.wikipedia.org/wiki/Leinefelde)
5700 Mühlhausen (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BChlhausen/Th%C3%BCringen)
5800 Gotha (http://en.wikipedia.org/wiki/Gotha_(town))
5900 Eisenach (http://en.wikipedia.org/wiki/Eisenach)
6000 Suhl (http://en.wikipedia.org/wiki/Suhl)
6100 Meiningen (http://en.wikipedia.org/wiki/Meiningen)
6200 Bad Salzungen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Salzungen)
6300 Ilmenau (http://en.wikipedia.org/wiki/Ilmenau)
6400 Sonneberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Sonneberg)
6500 Gera (http://en.wikipedia.org/wiki/Gera)
6600 Greiz (http://en.wikipedia.org/wiki/Greiz)
6800 Saalfeld (http://en.wikipedia.org/wiki/Saalfeld/Saale)
6900 Jena (http://en.wikipedia.org/wiki/Jena)
7000 Leipzig (http://en.wikipedia.org/wiki/Leipzig)
7100 Leipzig region
7200 Borna (http://en.wikipedia.org/wiki/Borna,_Leipzig)
7300 D&#246;beln (http://en.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6beln)
7400 Altenburg (http://en.wikipedia.org/wiki/Altenburg)
7500 Cottbus (http://en.wikipedia.org/wiki/Cottbus)
7700 Hoyerswerda (http://en.wikipedia.org/wiki/Hoyerswerda)
7800 Ruhland (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruhland)
7900 Falkenberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Falkenberg)
8000 Dresden (http://en.wikipedia.org/wiki/Dresden)
8100 Dresden region
8300 Pirna (http://en.wikipedia.org/wiki/Pirna)
8400 Riesa (http://en.wikipedia.org/wiki/Riesa)
8500 Bischofswerda (http://en.wikipedia.org/wiki/Bischofswerda)
8600 Bautzen (http://en.wikipedia.org/wiki/Bautzen)
8700 L&#246;bau (http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6bau)
8800 Zittau (http://en.wikipedia.org/wiki/Zittau)
8900 G&#246;rlitz (http://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6rlitz)
9000 Karl-Marx-Stadt (http://en.wikipedia.org/wiki/Karl-Marx-Stadt)
9100 Karl-Marx-Stadt region
9200 Freiberg (http://en.wikipedia.org/wiki/Freiberg_(Saxony))
9300 Annaberg-Buchholz (http://en.wikipedia.org/wiki/Annaberg-Buchholz)
9400 Aue (http://en.wikipedia.org/wiki/Aue_(Sachsen))
9500 Zwickau (http://en.wikipedia.org/wiki/Zwickau)
9700 Auerbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Auerbach/Vogtl.)
9800 Reichenbach (http://en.wikipedia.org/wiki/Reichenbach_im_Vogtland)
9900 Plauen (http://en.wikipedia.org/wiki/Plauen)